โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'สราวุธ เบญจกุล' ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'สราวุธ เบญจกุล' ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "สราวุธ เบญจกุล" ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม

 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสราวุธ เบญจกุล ข้าราชการศาลยุติธรรม พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

พระบรมราชโองการ, สราวุธ เบญจกุล