'91 ผู้การ' ป้ายแดง! เช็คโยกย้าย 'บิ๊กตร.' คุมจังหวัดใหญ่-หน่วยพิเศษ

'91 ผู้การ' ป้ายแดง! เช็คโยกย้าย 'บิ๊กตร.' คุมจังหวัดใหญ่-หน่วยพิเศษ

รายชื่อ "91 ผู้การ" นายพลป้ายแดง! เช็คโยกย้าย "บิ๊กตำรวจ" คุมจังหวัดใหญ่-หน่วยพิเศษ

การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ 298 ราย ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น "ผู้บังคับการ" หรือ "ผู้การ" คนใหม่ จำนวน 91 ราย ถือเป็น "นายพล" ป้ายแดง มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งน่าสนใจว่า มีนายตำรวจที่ขยับคุมจังหวัดใหญ่ หรือ หน่วยงานสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ดังนี้

1.พันตำรวจเอก กัญชล อินทราราม รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 เป็น ผู้บังคับการสนับสนุน

2.พันตำรวจเอก กำธร จันที รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

3.พันตำรวจเอก กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

4.พันตำรวจเอก กุลพงศ์ บูรณปัทมะ รองผู้บังคับการ กองแผนงานความมั่นคง เป็น ผู้บังคับการ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

5.พันตำรวจเอก เกษมสันติ อยู่สุขสมบูรณ์ รองผู้บังคับการ สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็น ผู้บังคับการ สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศ ว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

6.พันตำรวจเอก จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เป็น ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7.พันตำรวจเอก ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 7 เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

8.พันตำรวจเอก ชยานนท์ มีสติ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

9.พันตำรวจเอก ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล เป็นผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5

10.พันตำรวจเอก ชวลิต สุขสุวรรณ์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เป็น ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 4

11.พันตำรวจเอก ชัยพงษ์ ทรงพลนภจร รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู เป็น ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

12.พันตำรวจเอก ชัยวัฒน์ นิตยวิมล รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 9 เป็น ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 9

13.พันตำรวจเอก ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

14.พันตำรวจเอก ชุมพล ชาญชนะโยธิน รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 เป็น ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15.พันตำรวจเอก ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็น ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3

16.พันตำรวจเอก ไชยา สุนทรกิจ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

17.พันตำรวจเอก ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็น ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4

18.พันตำรวจเอก ณพัฒน์ศักย์ ธรรมรักษ์ รองผู้บังคับการ กองบินตำรวจ เป็น ผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล

19.พันตำรวจเอก ณัฐนนท์ ประชุม รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 4 เป็น ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 4

20.พันตำรวจเอก ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6

21.พันตำรวจเอก ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เป็น ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

22.พันตำรวจเอก ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น ผู้บังคับการต ารวจสันติบาล 4

23.พันตำรวจเอก ทินกร รังมาตย์ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

24.พันตำรวจเอก ธรรมจักร คงมงคล รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

25.พันตำรวจเอก ธรรมนูญ ประยืนยง รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

26.พันตำรวจเอก ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

27.พันตำรวจเอก ธีทัต อิ่มทั่ว รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เป็น ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4

28.พันตำรวจเอก นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็น ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 7

29.พันตำรวจเอก นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน รองผู้บังคับการ กองสรรพาวุธ เป็น ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 8

30.พันตำรวจเอก นฤชา สุวรรณลาภา รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เป็น ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 5

31.พันตำรวจเอก นันทวุฒิ สุวรรณละออง รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

32.พันตำรวจเอก นิคม เอี่ยมสำอางค์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เป็น ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 7

33.พันตำรวจเอก นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 8

34.พันตำรวจเอก นิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี เป็น ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

35.พันตำรวจเอก บรรพต มุ่งขอบกลาง รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3

36.พันตำรวจเอก ปกรณ์ มณีปกรณ์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี เป็น ผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการตำรวจสันติบาล

37.พันตำรวจเอก ประกาศ พงษ์พานิช รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เป็น ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2

38.พันตำรวจเอก ปิติ นฤขัตรพิชัย รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เป็น ผู้บังคับการอ านวยการ ตำรวจภูธรภาค 7

39.พันตำรวจเอก พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เป็น ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 1

40.พันตำรวจเอก พรชัย นลวชัย รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

41.พันตำรวจเอก พรพิทักษ์ รู้ยืนยง รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 เป็น ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1

42.พันตำรวจเอก พลฑิต ไชยรส รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เป็น ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1

43.พันตำรวจเอก พัลลภ แอร่มหล้า รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

44.พันตำรวจเอก พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

45.พันตำรวจเอก พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล รองผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 6 เป็น ผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ

46.พันตำรวจเอก ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เป็น ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

47.พันตำรวจเอก ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี เป็น ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 6

48.พันตำรวจเอก มงคล สัมภวะผล รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

49.พันตำรวจเอก มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา

50.พันตำรวจเอก มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 เป็น ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

51.พันตำรวจเอก มานะ กลีบสัตบุศย์ รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็น ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

52.พันตำรวจเอก มาโนช มีสกุลคุณ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

53.พันตำรวจเอก รุ่งเกียรติ สนแจ้ง รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 3 เป็น ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 4

54.พันตำรวจเอก รุทธพล เนาวรัตน์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

55.พันตำรวจเอก วรวัฒน์ มะลิ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 4เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเลย

56.พันตำรวจเอก วรา เวชชาภินันท์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง

57.พันตำรวจเอก วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 เป็น ผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ

58.พันตำรวจเอก วันชัย ธารณธรรม รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

59.พันตำรวจเอก วันชัย อยู่แสง รองผู้บังคับการตำรวจจราจร เป็น ผู้บังคับการ กองทะเบียนพล

60.พันตำรวจเอก วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8

61.พันตำรวจเอก วิวัฒน์ คำชำนาญ รองผู้บังคับการ กองสารนิเทศ เป็น ผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

62.พันตำรวจเอก วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 5 ) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 เป็น ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7

63.พันตำรวจเอก วีรพล สวัสดี รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็น ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง

64.พันตำรวจเอก วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี

65.พันตำรวจเอก ศรัญญู ชำนาญราช รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

66.พันตำรวจเอก สมควร พึ่งทรัพย์ รองผู้บังคับการปราบปราม เป็น ผู้บังคับการตำรวจน้ำ

67.พันตำรวจเอก สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เป็น ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

68.พันตำรวจเอก สมบูรณ์ เทียนขาว รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ เป็น ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

69.พันตำรวจเอก สมศักดิ์ คงไพบูลย์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร เป็น ผู้บังคับการ ต ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ

70.พันตำรวจเอก สรรธาน อินทรจักร์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

71.พันตำรวจเอก สันทัด วินสน รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

72.พันตำรวจเอก สาธิต ก้อนแก้ว รองผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 เป็น ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6

73.พันตำรวจเอก สาธิต พลพินิจ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

74.พันตำรวจเอก สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา รองผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 เป็น ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9

75.พันตำรวจเอก สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์ รองผู้บังคับการ กองบินตำรวจ เป็น ผู้บังคับการ กองบินตำรวจ

76.พันตำรวจเอก สุเมฆ บวรเศวตฉัตร รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 6 เป็น ผู้บังคับการ กองมาตรฐานวินัย

77.พันตำรวจเอก สุเมธ ปุณสีห์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เป็น ผู้บังคับการ ต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

78.พันตำรวจเอก สุเมธ เมฆขจร รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็น ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6

79.พันตำรวจเอก โสภณ สารพัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 เป็น ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5

80.พันตำรวจเอก อนันต์ นานาสมบัติ รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็น ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

81.พันตำรวจเอก อนุชา จารยะพันธุ์ รองผู้บังคับการ กองการสอบ เป็น ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 1

82.พันตำรวจเอก อภิชาติ วรรณภักดิ์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร

83.พันตำรวจเอก อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ รองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็น ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้

84.พันตำรวจเอก อรุษ แสงจันทร์ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

85.พันตำรวจเอก ออมสิน ตรารุ่งเรือง รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3

86.พันตำรวจเอก อารักษ์ อ่อนแย้ม รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 6

87.พันตำรวจเอก อำนาจ ไตรพจน์ รองผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ เป็น ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ

88.พันตำรวจเอก อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม รองผู้บังคับการ กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ เป็น ผู้บังคับการ กองวินัย

89.พันตำรวจเอก เอกราช ลิ้มสังกาศ รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เป็น ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

90.พันตำรวจเอกหญิง ชุลีรัตน์ สงคศิริ ทันตแพทย์ (สบ 5) โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตำรวจ เป็น ผู้บังคับการ กองวิจัย

91.พันตำรวจเอกหญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย ทันตแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลตำรวจ เป็น ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา

ขณะเดียวกัน ยังได้รับพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงาน มีนายตำรวจที่ได้คุมจังหวัดใหญ่และหน่วยงานสำคัญ ได้แก่ พันตำรวจเอก ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย , พันตำรวจเอก ธรรมนูญ ประยืนยง รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช , พันตำรวจเอก ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก , พันตำรวจเอก พรชัย นลวชัย รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา , 

พันตำรวจเอก ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็น ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ , พันตำรวจเอก สมบูรณ์ เทียนขาว รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ เป็น ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ , พันตำรวจเอก สาธิต พลพินิจ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เป็น ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี , พันตำรวจเอก อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ รองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็น ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ