โปรดเกล้าฯนายทหาร เช็ค '40 ผู้บัญชาการ' ป้ายแดง! ขุนศึกคุมกำลังทหาร-อาวุธ '3 กองทัพ'

โปรดเกล้าฯนายทหาร เช็ค '40 ผู้บัญชาการ' ป้ายแดง! ขุนศึกคุมกำลังทหาร-อาวุธ '3 กองทัพ'

ล่าสุด จับตาสถานการณ์ร้อน "40 ผู้บัญชาการ" ป้ายแดง! ขุนศึกคุมกำลังทหารและอาวุธ "3 กองทัพ" หลังโปรดเกล้าฯนายทหาร

หลังจาก "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ โปรดเกล้าฯนายทหาร ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี คืนวานนี้ (18 ก.ย. 2563) เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ซึ่งมีการแต่งตั้งและโยกย้ายนายทหารระดับสูงจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม , กองทัพไทย, กองทัพบก , กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รวมจำนวน 792 นาย

ทั้งนี้ น่าสนใจว่า มีนายทหารระดับ "พันเอก" ขยับขึ้นเป็นผู้บัญชาการ ราว 40 ราย จากทั้ง 3 กองทัพ ดังนี้

กองทัพบก

1.พันเอก อมฤต บุญสุยา เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
2.พันเอก บุญสิน พาดกลาง เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓
3.พันเอก บรรยง ทองน่วม เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
4.พันเอก ไพศาล หนูสังข์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕
5.พันเอก นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๑
6.พันเอก อุดม แก้วมหา เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
7.พันเอก วีระพงษ์ ศรีรัตน์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่
8.พันเอก กอบกิจ ชูประสิทธิ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
9.พันเอก ทวนชัย นัดนะรา เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
10.พันเอก ปิยะชาติ ธูปทอง เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
11.พันเอก ฐกร เนียมรินทร์ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
12.พันเอก เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔
13.พันเอก ประยุกต์ อุ่นอบ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
14.พันเอก ชิษณุพงศ์ รอดศิริ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗
15.พันเอก ชลิต บรรจงปรุ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑
16.พันเอก คณธัช ชนะกาญจน์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓
17.พันเอก พิทักษ์ จันทร์เขียว เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔
18.พันเอก ภัชรพล ศิริรักษ์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖
19.พันเอก สุระ สินโสภา เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘
20. พันเอก อดุลย์ ชมเย็น เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑
21.พันเอก ศุภฤกษ์ สถาพรผล เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕
22.พันเอก สามารถ มโนรถมงคล เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๖
23.พันเอก รุศมนตรี จิณเสน เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘
24.พันเอก นพดล รอดกลาง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙
25.พันเอก เสนีย์ ศรีหิรัญ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔
26.พันเอก คมกฤช รัตนฉายา เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๖

กองทัพเรือ

27.นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล เป็น ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
28.นาวาเอก ไพศาล วงค์เมฆ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
29.นาวาเอก ชัยวัฒน์ คุ้มทิม เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
30.นาวาเอก อาภา ชพานนท์ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
31.นาวาเอก กรวิทย์ ฉายะรถี เป็น ผู้บัญชาการกองเรือเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
32.นาวาเอก วรพาท รัชตะสังข์ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
33.นาวาเอก ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เป็น ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
34.นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ สมบุญ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ

กองทัพอากาศ

35.นาวาอากาศเอก จักรวัชร จงสืบสุข เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานการบิน กองทัพอากาศ
36.นาวาอากาศเอก เสกสรร คันธา เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
37.นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ เหลืองตระกูล เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ
38.นาวาอากาศเอก วิเชียร วิเชียรธรรม เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทโธปกรณ์ กรมยุทธการทหารอากาศ
39.นาวาอากาศเอก สมพร ร่มพยอม เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ กองทัพอากาศ
40.นาวาอากาศเอก สิทธิศักดิ์ สายเงิน เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ซอฟต์แวร์ กองทัพอากาศ