โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63 รายจ่าย 3.2 ล้านล้าน

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63 รายจ่าย 3.2 ล้านล้าน

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63 จำนวน 3.2 ล้านล้านบาท

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3,200,000,000,000 บาท ความว่า
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด 1 บททั่วไป

มาตรา 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ตั้งเป็นจำนวน 3,200,000,000,000 บาท จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่สำนักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย

อ่านประกาศต่อได้ที่นี่ >>พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖๖ หน้า

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63 รายจ่าย 3.2 ล้านล้าน

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63 รายจ่าย 3.2 ล้านล้าน