ท่าเรือแหลมฉบัง ออกประกาศ ห้ามผู้ติดเชื้อโคโรน่า เข้าเขตท่าเรือ

ท่าเรือแหลมฉบัง ออกประกาศ ห้ามผู้ติดเชื้อโคโรน่า เข้าเขตท่าเรือ

ท่าเรือแหลมฉบัง ออกประกาศ ห้ามเรือที่มีลูกเรือติดเชื้อร้ายแรง หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนหรือสาธารณะ เข้ามาในบริเวณท่าเรือ

ท่าเรือแหลมฉบัง ออกประกาศ เรื่อง ห้ามเรือที่มีลูกเรือติดเชื้อร้ายแรง หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนหรือสาธารณะ เข้ามาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหู้ป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและล้มป่วยจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามข้อ 4 และข้อ 36(5) ของข้อบังคับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยความปลอดภัย การใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกสบายต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ.2562 จึงได้ดำเนินการดังนี้

1.ห้ามเรือที่มีลูกเรือ หรือผู้โดยสารติดเชื้อร้ายแรง หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนหรือสาธารณะ เข้ามาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง โดยให้ปฏิบัติตามประกาศช่องทางความปลอดภัยการเข้าออกระหว่างประเทศ ในฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน

2.ท่าเรือแหลมฉบัง ยินดีให้ความช่วยเหลือเรือที่มีลูกเรือติดเชื้อร้ายแรง หรือเป้นอันตรายต่อความปลอดภัยขงประชาชนหรือสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นเสบียงอาหาร ยารักษาโรค และ/หรือสิ่งของที่จำเป็นเพื่อให้เรือสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

158150463238