สภาฯ เรียกเปิดประชุมสมัยวิสามัญ พิจารณางบงบปี 63 วันที่ 17 ต.ค.นี้

สภาฯ เรียกเปิดประชุมสมัยวิสามัญ พิจารณางบงบปี 63 วันที่ 17 ต.ค.นี้

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาประชุมสมัยวิสามัญ พิจารณางบประมาณปี 2563 วันที่ 17 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2562 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2562 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ ขณะนี้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2562 แต่เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐตามมาตรา 122 ของรัฐธรรมนูญ สมควระเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

10659794535666

10659794567058