ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต.การสมัครรับเลือกตั้งส.ส.นครปฐม เขต 5

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต.การสมัครรับเลือกตั้งส.ส.นครปฐม เขต 5

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต. "การสมัครรับเลือกตั้งส.ส.นครปฐมเขตเลือกตั้งที่ 5"

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง
ดังนี้


ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งด้วยตนเองพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวนคนละ 10 รูป รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครรับรองความถูกต้องต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ดังนี้

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมี บัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน

(3) ใบรับรองแพทย์

(4) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง ซึ่งต้องมีคำรับรองด้วยว่าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว

(5) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2559 2560 และ 2561 ของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี

(6) หลักฐานประกอบการสมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(6.2) หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(6.2) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(6.3) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา
(6.4) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ
ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง