โพลเผยคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อ มีโครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ

โพลเผยคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อ มีโครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ

“นิด้าโพล” เผยคนส่วนใหญ่ "ไม่เชื่อเลย" มีโครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ!

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.62 “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “โครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,270 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการมีโครงข่ายขบวนการเพื่อทำลายประเทศไทย การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนว่ามีโครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.40 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย เพราะ เป็นการปั่นกระแสข่าวให้ประชาชนตื่นตระหนก ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่มีใครมาทำลายประเทศได้ รองลงมา ร้อยละ 22.99 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ เพราะ ติดตามข่าวสารมาบ้าง ว่าอาจจะมีมูลความจริงเกี่ยวกับขบวนการทำลายประเทศ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ขบวนการนี้มีมานานแล้ว แต่เป็นเพียงคนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งเท่านั้น ร้อยละ 19.29 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ เพราะ ไม่แน่ใจว่ากระแสข่าวที่ได้รับเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม หรือเป็นเพียงการปั่นกระแสข่าว ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่ได้ติดตามข่าวสารในเรื่องนี้ ร้อยละ 17.95 ระบุว่า ไม่แน่ใจ ร้อยละ 11.50 ระบุว่า เชื่ออย่างแน่นอน เพราะ ได้ติดตามข่าวสารว่ามีขบวนการทำลายประเทศจริง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน และมั่นใจว่ามีมาตั้งนานเเล้ว และร้อยละ 0.87 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่สนใจ

เมื่อถามผู้ที่ระบุว่า “เชื่ออย่างแน่นอน” “ค่อนข้างเชื่อ” และ “ไม่แน่ใจ” ต่อความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถจัดการกับโครงข่ายขบวนการทำลายประเทศได้ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.18 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น เพราะ ไม่สามารถจัดการกับโครงข่ายขบวนการทำลายประเทศได้เลย ไม่ว่าจะรัฐบาลชุดไหนก็ตาม รองลงมา ร้อยละ 24.94 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น เพราะ รัฐบาลน่าจะจัดการกับโครงข่ายขบวนการทำลายประเทศได้แน่นอน ร้อยละ 19.38 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย เพราะ การทำงานของรัฐบาลค่อนข้างช้า และไม่น่าจะจัดการกับโครงข่ายขบวนการทำลายประเทศได้ ร้อยละ 18.26 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก เพราะ มั่นใจในรัฐบาลที่จะสามารถจัดการกับโครงข่ายขบวนการทำลายประเทศได้ ร้อยละ 7.35 ระบุว่า ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.89 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนอาคารร้านอาหารแห่งหนึ่งในนิวยอร์ก มีข้อความว่า “การประชุมใหญ่ของสหประชาชาติ: อย่าปล่อยให้ประชาธิปไตยตายในประเทศไทย” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.04 ระบุว่า ไม่เคยได้ยิน/ไม่เคยเห็นข่าวนี้ และร้อยละ 14.96 ระบุว่า ได้ยิน/ได้เห็นข่าวนี้แล้ว โดยในจำนวนผู้ที่เคย “ได้ยิน/ได้เห็นข่าวนี้แล้ว” ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.16 มีความรู้สึกต่อป้ายโฆษณา ว่าเป็นแค่ การแสดงความคิดเห็นทั่ว ๆ ไป รองลงมา ร้อยละ 31.05 ระบุว่า เป็นการกระทำเพื่อต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 25.26 ระบุว่า เป็นการกระทำเพื่อทำลายประเทศ ร้อยละ 19.47 ระบุว่า เป็นการกระทำเพราะหวังดีต่อประชาธิปไตยในประเทศไทย และร้อยละ 4.74 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่สนใจ

image_big_5d8ad86269452