เปิดชื่อนายกสภาฯ-อธิการบดี 40สถาบันอุดมศึกษา ปม182หลักสูตรไม่มาตรฐาน?

เปิดชื่อนายกสภาฯ-อธิการบดี 40สถาบันอุดมศึกษา ปม182หลักสูตรไม่มาตรฐาน?

สะท้อนการบริหาร!! เปิดชื่อ "นายกสภาฯ-อธิการบดี" 40 สถาบันอุดมศึกษา ปม 182 หลักสูตรไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามการกำกับมาตรฐาน สกอ.

หลังจาก นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้เปิดเผย มติคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และ 2559) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหน้าที่กำกับมาตรฐานการจัดการศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ปรากฎว่า จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งหมด 155 แห่ง พบว่าขณะนั้นใน 40 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรจำนวน 182 หลักสูตรที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามการกำกับมาตรฐาน

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รวบรวมรายชื่อของผู้บริหารผ่านเว็บไซต์ 40 สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะตำแหน่ง "นายกสภามหาวิทยาลัย" และตำแหน่ง "อธิการบดี" อันมีบทบาทในการบริหาร ดำเนินการและพิจารณาหลักสูตร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยบรูพา
รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง เป็นประธานกรรมการ, รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระธรรมปัญญาบดี(พีร์ สุชาโต) เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย , พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร) เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดร.อำนวย ยศสุข เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช เป็นอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกสภาสถาบัน, ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายวิรัช ชินวินิจกุล เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม
ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย , ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.อรไท ครุทเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย , ผศ.ดร.สหัสา พลนิล รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย , รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นายปัญญา มหาชัย เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพายัพ
ดร.สายสุรี จุติกุล เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย , อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยชินวัตร
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัย, รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร.อรัญ ธรรมโน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย , ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)
ดร. เอลิซาเบ็ท (เบ็ท) เจ. สโตรเบิล เป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย , ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
รศ.นรีวรรณ จินตกานนท์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย, ดร.แสงสุข พิทยานุกุล เป็นอธิการบดี