ปปส.ลงพื้นที่ชุมชนในจ.อยุธยา แก้ปัญหายาเสพติด

ปปส.ลงพื้นที่ชุมชนในจ.อยุธยา แก้ปัญหายาเสพติด

ป.ป.ส.ลงพื้นที่ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก้ปัญหายาเสพติด ช่วยผู้ผ่านการบำบัดฯ ตามโครงการ “ปีใหม่ให้ชีวิตใหม่ : New Year, New Life”

นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วยนานเรวัต ประสงค์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลตำรวจตรี สุทธิ พวงพิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุนทร วินัยบดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 (ผอ.ปปส.ภาค 1) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พูดคุยรับฟังปัญหายาเสพติด และแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตำบลลุมพลี ซึ่งถือเป็น “ปัญหาหน้าบ้าน” พร้อมตรวจเยี่ยมการทำงานของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 และโครงการ “ปีใหม่ให้ชีวิตใหม่” ปี 2559 ที่มุ่งช่วยเหลือและให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดฯ ยาเสพติด ได้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ และมีชีวิตได้อย่างปกติ ป้องกันมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยเยี่ยมครอบครัวผู้ผ่านการบำบัดฯ 2 ราย ตามนโยบายการขับเคลื่อนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองประทุม หมู่ 6 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ชุมชนบ้านหนองประทุม ตำบลลุมพลี เป็นชุมชนหนึ่งที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรง สภาพพื้นที่มีการเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นได้หลายเส้นทาง นักค้ายาเสพติดจึงใช้พื้นที่ชุมชนนี้ในการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดเพราะง่ายต่อการหลบหนี ด้วยสภาพพื้นที่ของชุมชนดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคต่อการปราบปรามจับกุมของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่ง ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการบำบัดฯ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้กำหนดให้พื้นที่ชุมชนบ้านหนองประทุม ตำบลลุมพลีเป็นพื้นที่ที่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนและจริงจัง โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และอาศัยพลังทางสังคมจากประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะเป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนกำลังพลและงบประมาณ ตลอดจนลงพื้นที่ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาคีและประชาชน ด้วยแนวทางและมาตรการต่างๆ เช่น การตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วม การค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูฯ การสืบสวนจับกุมผู้ค้ารายสำคัญในพื้นที่และดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของขบวนการที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ผู้นำชุมชน แกนนำภาคประชาชน อาสาสมัครชุมชน เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลชุมชน การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรต่างๆ ในชุมชน อาทิ คณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กรรมการหมู่บ้าน ชมรมแม่บ้าน เครือข่ายเด็กและเยาวชน ตลอดจนสถาบันศาสนา ให้สามารถสร้างมาตรการดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิด เพื่อสร้างชุมชนบ้านหนองประทุมให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง และเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน เป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองประทุม ตำบลลุมพลี ในวันนี้เป็นปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชน เพราะมีความใกล้ชิดและส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง หากเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ปัญหายาเสพติดจะไม่สามารถสร้างความเดือดร้อนได้ ดังนั้นสำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมองสถานการณ์และสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชน และกำหนดเป็นมาตรการในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ มาตรการในการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เพื่อไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

นอกจากนี้นายณรงค์ ยังกล่าวอีกว่า นอกจากมาตรการนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในระบบที่เหมาะสม พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้สั่งการให้ สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการจัดทำโครงการ “ปีใหม่ให้ชีวิตใหม่ : New Year, New Life” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาฯ โดยนำร่องโครงการฯ ระยะที่ 1 ในช่วง 3 เดือนแรก (ธันวาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559) เป้าหมายผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจำนวน 1,000 คนทั่วประเทศ พัฒนาให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเสริมทักษะอาชีพ เช่น การขายสินค้าออนไลน์ การนวดดัดจัดสรีระ รวมไปถึงการสนับสนุนทุนสำหรับประกอบอาชีพ และจัดหางานให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษาฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ ครบขั้นตอนและส่งผลให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชน ลดระดับความรุนแรงลง สำหรับการดำเนินการในระยะที่ 2 (มีนาคม - กันยายน 2559) จะดำเนินการต่อเนื่องจากระยะที่ 1 โดยเป้าหมายการดำเนินงานเป็นไปตามจำนวนของผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่แสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือไว้กับศูนย์ประสานให้การช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฯ ระดับอำเภอซึ่งมีการลงทะเบียนไว้แล้ว

ด้านนายเรวัต กล่าวเสริมอีกว่า ตนมีความรู้สึกยินดีและขอขอบคุณท่านเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนตำบลลุมพลี พร้อมทั้งมาร่วมรับฟังปัญหายาเสพติดและข้อเสนอแนะจากประชาชนในชพื้นที่ ซึ่งถือเป็นความตั้งใจจริงที่ต้องการให้หมู่บ้าน/ชุมชน ในตำบลลุมพลีปลอดจากยาเสพติด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีความพยายามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงาน ปปส.ภาค 1 ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหายาเสพติดก็ยังคงมีอยู่ ดังนั้นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการผนึกกำลังและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนในหมู่บ้านชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและจัดการกับปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง