'8เดือนสนช.' ดันกฎหมาย110ฉบับ

'8เดือนสนช.' ดันกฎหมาย110ฉบับ

(รายงาน) “8เดือนสนช.” ดันกฎหมาย110ฉบับ

ตลอดระยะเวลากว่า 8 เดือนที่ผ่านมา ภารกิจของ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” หรือ สนช. 1 ในแม่น้ำ 5 สาย ภายใต้การนำของ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้เดินหน้าอย่างเข้มข้น เพื่อให้เป็นไปตามโรดแมพที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้วางไว้ ซึ่งนอกจากสร้างประวัติศาตร์ในการลงมติถอดถอน “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” อดีตนายกฯ จากกรณีปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว เป็นครั้งแรกแล้ว


ยังมีการพิจารณาคดีถอดถอนอีกหลายคดีทั้งที่พิจารณาผ่านแล้ว ได้แก่การพิจารณาถอดถอนอดีตประธานรัฐสภา สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์, อดีตรองประธานรัฐสภา นิคม ไวยรัชพานิช, การพิจารณากรณีอดีต 38 ส.ว.ในกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาส.ว.


และคดีถอดถอนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือ กรณีถอดถอน 250 อดีตส.ส.จากกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกรณีถอดถอน 5 อดีตรัฐมนตรี ในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว


อีกหนึ่งภาระกิจสำคัญที่พวกเขาทั้ง 220 คน จะต้องเร่งดำเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือ การเร่งออกกฎหมายที่สำคัญเพื่อมาบังคับใช้ให้ได้มากที่สุด และเพื่อให้เป็นไปตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.ได้ตั้งเป้าหมายไว้


ทั้งนี้ตลอดระยะเวลากว่า 8 เดือนนั้น ได้มีกฎหมายไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ผ่านมือสนช.ไปแล้วจำนวน 110 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เม.ย.) แบ่งเป็นร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 ฉบับคือ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขณะที่ร่างพ.ร.บ.นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 108 ฉบับ แบ่งเป็น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เสนอ 21 ฉบับ คณะรัฐมนตรี(ครม.) เสนอ 80 ฉบับ และสนช.เสนอ 6 ฉบับ
ทั้งนี้กฎหมายทั้ง 108 ฉบับนั้นอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้


1.กฎหมายที่อยู่ในการพิจารณาในชั้นรับหลักการ วาระ 1 มีกฎหมายที่ถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณา จำนวน 1 ฉบับคือ ร่างพ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ....


2.กฎหมายที่ผ่านชั้นรับหลักการและอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) มีจำนวน 26 ฉบับ อาทิ ร่างพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ..., ร่างพ.ร.บ.ภาษีการรับมรดกพ.ศ. ... , ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา), ร่างพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ...,ร่างพ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ...


ร่างพ.ร.บ.มหาวิยาลัยออกนอกระบบจำนวน 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..., ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...


3.กฎหมายที่สนช.เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย หรือผ่านวาระ 3 ไปแล้ว จำนวน 72 ฉบับ โดยแบ่งเป็น
- กฎหมายที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 15 ฉบับ อาทิ ร่างพ .ร.บ.สวนป่า (ฉบับที่..) พ.ศ. ..., ร่างพ.ร.บ.หอพัก พ.ศ...., ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ... หรือที่เรียกกันติดปากว่า “กฎหมายอุ้มบุญ”


ร่างพ.ร.บ.ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการครู และข้าราชการรัฐสภา ซึ่งมีผลต่อการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการเหล่านี้ จำนวน 5 ฉบับ และร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...เป็นต้น


- กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จำนวน 57 ฉบับ อาทิ พ.ร.บ.กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพ.ร.บ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557, พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557, พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ซึ่งได้มีการดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ไปแล้ว ตามที่ปรากฎทางสื่อมวลชน


พ.ร.บ.การค้างาช้าง พ.ศ.2558, พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ในความผิดเกี่ยวกับคดีทางเพศจำนวน 2 ฉบับ, พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 และพ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 , พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ป็นต้น


4.กฎหมายตกไป เนื่องจากเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.กิจการฮัจย์ พ.ศ. .... , ร่างพ.ร.บ.สภาสตรีแห่งชาติ พ.ศ. .... และ ร่างพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... รวมทั้งกฎหมายที่ตกไปเนื่องจากผู้เสนอขอถอนคือ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษก กมธ.วิสามัญกิจการสนช. หรือ วิปสนช. ระบุว่าขณะนี้ได้มีกฎหมายผ่านมือสนช.ไปแล้วกว่า 100 ฉบับ ภาพรวมถือเป็นที่น่าพอใจ ต่อจากนี้อาจจะต้องมีการพิจารณากฎหมายที่น้อยลง เนื่องจากจะมีเรื่องของกฎหมายลูกเข้ามา ส่วนกฎหมายอื่นๆ นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่จะเป็นผู้พิจารณา
สำหรับกฎหมายหลายฉบับ เช่น ร่างพ.ร.บ.ชุมนุมในที่สาธารณะ, ร่างพ.ร.บ.การยาง, ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา) ยังอยู่ในชั้นแปรญัติ ที่ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างอยู่พอสมควร


อย่างไรก็ดี หลังช่วงเทศกาลวันหยุดสงสรานต์ สนช.ทั้ง 220 คน ยังมีอีกหนึ่งภาระกิจสำคัญที่รออยู่นั่นคือ การแถลงเปิดคดีถอดถอน นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ , นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ และนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง ในข้อหาพฤติกรรมส่อว่าทุจริตต่อหน้าที่และกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญ จากกรณีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 เม.ย.นี้
ก่อนที่ีจะเข้าสู่กระบวนการซักถาม การแถลงปิดคดี และลงมติถอดถอนเหมือนกับกรณีการถอดถอนที่ผ่านมา ซึ่งคงต้องติดตามว่าผลการลงมติจะออกมาเป็นเช่นไรต่อไป