ครึ่งทางชิงสปช.สายองค์กร'คนดัง'แห่ลุ้น

ครึ่งทางชิงสปช.สายองค์กร'คนดัง'แห่ลุ้น

(รายงาน) ครึ่งทางชิง"สปช."สายองค์กร "คนดัง"แห่ลุ้นร่วมวงปฏิรูป

การเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นสมาชิก "สภาปฏิรูปแห่งชาติ" (สปช.) ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 14 ส.ค.-2 ก.ย.นี้ ในช่วงแรกๆ ของการเปิดให้องค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาแม้จะมีมาสมัครครบทั้ง 11 ด้าน ดูจะไม่คึกคักเท่าที่ควร อาจจะเป็นเพราะรอดูท่าทีกันไปก่อน ประกอบกับการมีข่าวว่าการสรรหาในระดับจังหวัด จะมีการ "บล็อกโหวต" ให้กับบุคคลที่ล็อกไว้เกิดขึ้น ก็เลยส่งผลต่อบรรยากาศการสมัครที่ดูซบเซาไป

ทำให้เกิดความวิตกกังวลกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.ต้องสั่งให้เร่งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีผู้เข้ามาสมัครมากขึ้น และอยากให้ได้คนที่ตรงกับสายงานในการปฏิรูปด้านนั้นจริง ๆ

ระยะหลังจึงมีผู้สมัครเข้ารับสรรหา สปช.มากขึ้น ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการสรรหาทั้ง 11 ด้าน จะเคาะให้เหลือเพียง 173 คน เพื่อไปร่วมกับที่สรรหามาจากแต่ละจังหวัดอีก 77 คน รวมเป็น 250 คน

โดยนับตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดรับการเสนอชื่อจากองค์กรต่าง ๆ เมื่อผ่านไปแล้วครึ่งทาง (14 ส.ค.-24 ก.ย.) มีบุคคลประเภท ดี เด่น ดัง แต่ละสายงานเข้าร่วมสมัครจำนวนมาก ทั้งจากแวดวงการเมือง ราชการ การศึกษา วิชาการ การทหาร สังคม โดยมีบุคคลที่น่าสนใจ อาทิ

นายชัยอนันต์ สมุทวณิช อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เข้ารับการสรรหาด้านการเมือง ในนามมูลนิธิส่งเสริมนโยบายการศึกษา

นายวิชา มหาคุณ กรรมการป.ป.ช.เข้ารับการสรรหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการสำนักงานป.ป.ช. เข้ารับการสรรหาในด้านการเมือง เสนอโดยป.ป.ช.

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยจันทรเกษม เข้ารับการสรรหาด้านสังคม ในนามสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

นายดำรง พิเดช หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้ารับการสรรหาด้านการเมือง ในนามพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย

นายพิเชฎฐ พัฒนโชติ อดีต ส.ว.นครราชสีมา เข้ารับการสรรหาด้านการเมือง ในนามสมาคมองค์กรสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง

นายประสาร มฤคพิทักษ์ อดีตส.ว. สรรหา เข้ารับการสรรหาในด้านการเมือง เสนอโดยมูลนิธิ 14 ตุลา

พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ อดีตรอง ผบ.ทบ. เข้ารับการสรรหาด้านการเมือง เสนอโดยพรรคเพื่อแผ่นดิน

พล.ท.ฐิติวัจน์ กำลังเอก บุตรชายพล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก อดีตผบ.ทบ. เข้ารับการสรรหาด้านการเมือง เสนอโดยโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

นายวันชัย สอนศิริ อดีตส.ว.สรรหา เข้ารับการสรรหาในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เสนอโดยมูลนิธิร่มฉัตร

นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ เข้ารับการสรรหาด้านการเมือง โดยสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายพงษ์ศักดิ์ เสมสันต์ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร เข้ารับการสรรหาด้านการปกครองท้องถิ่น เสนอโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เข้าสรรหาด้านสังคม เสนอโดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

คุณหญิงณัฐนนท ทวีสิน อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าสรรหาด้านการปกครองท้องถิ่น เสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ อดีตส.ส.ร.ปี 2550 เข้ารับการสรรหาด้านสื่อสารมวลชน เสนอโดยสมาคมเพื่อความมั่งคงของชาติ

นายสยุมพร ลิ่มไทย อดีตผู้ว่าฯ ระยอง เข้ารับการสรรหาด้านปกครองท้องถิ่น เสนอโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.ระยอง

นายทวีชัย เจริญบัณฑิต อดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา เข้ารับการสรรหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เสนอโดยสมาคมเพื่อความมั่นคงของชาติ

นายพิพัฒน์ วงศาโรจน์ อดีตผู้ว่าฯพิษณุโลก และอดีตประธานกรรมการการเลือกตั้ง จ.พิษณุโลก เข้ารับการสรรหาด้านการปกครองท้องถิ่น เสนอโดยกรมที่ดิน

นายสุชาติ สหัสโชติ อดีตผู้ว่าฯ อ่างทอง และประธานกรรมการการเลือกตั้งจ.อ่างทอง เข้ารับการสรรหาด้านปกครองท้องถิ่น เสนอโดยมูลินิธิสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

นายระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายชาวนาไทย เข้าสรรหาด้านการปกครองท้องถิ่น เสนอโดยสมาคมการค้าเครือข่ายชาวนาไทย

นายพาณิชย์ เจริญเผ่า อดีต สนช.ปี 2534 และอดีต ส.ว.ปี 2535 เข้ารับการสรรหาด้านเศรษฐกิจ เสนอโดยสมาคมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเข้าสรรหาด้านเศรษฐกิจ เสนอโดยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เข้ารับการสรรหาในด้านการศึกษา และ พล.อ.สุภกิจ นุตสถิตย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เข้ารับการสรรหาด้านสื่อสารมวลชน เสนอโดยกองบัญชาการกองทัพไทย

นายจุมพล รอดคำดี อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เข้ารับการสรรหาด้านสื่อสารมวลชน เสนอโดยสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

นายสันติภาพ เตชะวณิช อดีตผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าสรรหาในด้านอื่นๆ เสนอโดยมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

นายอุเทน ชาติภิญโญ หัวหน้าพรรคคนไทย เข้ารับการสรรหาในด้านสังคม น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ อดีตส.ว.เพชรบุรี เข้ารับการสรรหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอโดยสมาคมธรรมศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี

นายไทกร พลสุวรรณ ประธานชมรมไทยเป็นหนึ่งเดียว และ นายเทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา อดีตพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยจ.เชียงใหม่ เข้ารับการสรรหาในด้านอื่น ๆ เสนอโดยสมาคมนายจ้างเชียงใหม่ นายหน้า ค้าต่าง

นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับการสรรหาด้านการศึกษา เสนอชื่อโดยมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ารับการสรรหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อโดยองค์กรทูตสันติภาพ

นายสดใส โรจนวิชัย หรือสดใส รุ่งโพธิ์ทอง นักร้องลูกทุ่ง เข้ารับการสรรหาด้านสังคม โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย

นายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เข้ารับการสรรหาด้านการศึกษา เสนอโดยมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13

นายเทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าสรรหาในด้านอื่นๆ เสนอชื่อโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

นางจรวยพร ธรณินทร์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการเสนอชื่อด้านการศึกษา เสนอชื่อโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุรัตน์ เมธีกุล อดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าสรรหาด้านสื่อสารมวลชน เสนอชื่อโดยมูลนิธิจำนง รังสิกุล

นายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง ประธานมูลนิธิ เข้าสรรหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อโดยมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

น.พ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เข้าสรรหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อโดยมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย

นายวินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าสรรหาในด้านสังคม เสนอชื่อโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สำนักงาน กกต.คาดหมายว่าในช่วงท้าย ๆ ของการเปิดรับสมัคร สปช.จะมีองค์กรต่าง ๆ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหามากขึ้น ซึ่งจำนวนรวมทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดอาจมีมากถึง 3,000 คน ท้ายที่สุดแล้วจะเป็นดังที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ ต้องคอยดูต่อไป