ส.นักข่าวฯหวั่นคสช.ตั้งคณะทำงานติดตามสื่อ

ส.นักข่าวฯหวั่นคสช.ตั้งคณะทำงานติดตามสื่อ

"มานพ ทิพย์โอสถ"โฆษกสมาคมนักข่าวฯไม่สบายใจกรณีคสช.ตั้งคณะทำงานติดตามสื่อ เรียกถกคณะกรรมการบริหารพรุ่งนี้

นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวถีงกรณี พล.ต.อ.อดุลย์​ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ได้ต้ังคณะทำงานออกเป็น 5 ฝ่าย เพื่อติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ว่า สมาคมฯ รู้สึกเป็นกังวลและไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งกับกับท่าทีดังกล่าว แม้จะเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีสิทธิในการติดตามการรายงานข่าวสารจากสื่อมวลชนก็ตามแต่ถ้ามีแนวทางปฏิบัตที่ไม่ชัดเจน อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและกระทบและเป็นอุปสรรคกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนได้ และขอเรียกร้องให้คณะทำงานดังกล่าวมีท่าทีที่ชัดเจนในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

ทั้งนี้สมาคมนักข่าวฯรู้สึกไม่สบายใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นกับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง จากกรณีมีเจ้าหน้าที่ทหารเดินทางไปที่กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นในเช้าวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมกับแจ้งให้ทราบว่ากองทัพได้ทำหนังสือเวียนแจ้งมาไม่ให้เสนอข่าวการเคลื่อนไหวของนักการเมืองบางคน และขอให้กองบรรณาธิการไม่เสนอข่าวดังกล่าวอีกต่อไป โดยทหารบอกว่าจะเตือนไปทุกกองบรรณาธิการ เพื่อไม่ให้เสนอข่าวนี้อีกเช่นกัน ทั้งนี้กองบรรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวยัง ไม่เคยได้รับหนังสือเวียนแต่อย่างใด มีเพียงการโทรศัพท์เข้ามาเท่านั้น

นายมานพ กล่าวว่า สมาคมนักข่าวฯขอยืนยันในหลักสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนภายใต้กรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างหนักแน่น และขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทุกท่านได้ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพที่มีอยู่ และใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นอย่างรับผิดชอบต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม สมาคมนักข่าวฯจึงจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมในวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 09.30 น.เพื่อปรึกษาหารือกันว่าควรจะมีท่าทีต่อกรณีนี้ต่อไป