'อดุลย์'ตั้ง5คณะคุมสื่อ-แจงตปท.

'อดุลย์'ตั้ง5คณะคุมสื่อ-แจงตปท.

"อดุลย์" สั่งกสทช.คุมสื่อวิทยุ-ทีวี ,สันติบาล ดูสิ่งพิมพ์ ,ไอซีที คุมสื่อออนไลน์ ,ก.ต่างประเทศ แจงต่างชาติ

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ครั้งที่ 1/2557 ภายหลัง คสช. มีคำสั่งเฉพาะที่ 12/2557 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรีและ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งการประชุมมีการพิจารณาถึงการปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 คณะ คือ คณะติดตามข้อมูลด้านสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ ให้ กสทช.เป็นประธานคณะทำงาน

ขณะที่ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ตำรวจสันติบาลจะเป็นประธานคณะทำงาน ด้านข่าวสารสื่อสังคมออนไลน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธาน และด้านข้อมูลข่าวสารต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะทำงาน โดยมีหน้าที่ชี้แจงให้ประชาชนและสื่อมวลชนต่างๆได้เข้าใจ ถึงการทำงานของ คสช. พร้อมกับระงับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่อไปในทางสร้างความเกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และข้อมูลที่เป็นเท็จ

ทั้งนี้หากพบข้อมูลเป็นเท็จกระทบกับการทำงานของ คสช. ให้รายงานข้อมูลให้กับหัวหน้า คสช. ทราบทันที รวมทั้งจัดรายงานสรุปประจำวัน ประจำสัปดาห์ เสนอหัวหน้า คสช. และประธานคณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะรับทราบ หากพบข้อสงสัยในการเผยแพร่ให้รายงานฝ่ายเลขานุการคณะทำงานทราบเบื้องต้นก่อนประสานหน่วยงานต้นเรื่องดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป