‘มท.’ จ่อชง ‘ครม.’ ไฟเขียวกฎกระทรวง กำหนดเวลาแข่งวัวลาน 6โมงเย็น ถึง 6โมงเช้า

‘มท.’ จ่อชง ‘ครม.’ ไฟเขียวกฎกระทรวง กำหนดเวลาแข่งวัวลาน 6โมงเย็น ถึง 6โมงเช้า

“ไตรศุลี” เผย “มหาดไทย” พร้อมชง “ครม.” ไฟเขียวกฎกระทรวง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาแข่งขัน “วัวลาน” เพชรบุรี 18.00 น. ถึง 6.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มรายได้ อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น “อนุทิน” สั่ง กรมการปกครอง วางมาตรการป้องกันอาชญากรรม

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดูแลปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อให้การแข่งขันวัวลาน จ.เพชรบุรี มีความยืนหยุ่น สอดคล้องกับการละเล่นตามประเพณีท้องถิ่นซึ่งนิยมเล่นในเวลากลางคืน และเป็นประเพณีการละเล่นที่สามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวได้

ล่าสุด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ยกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ...) ออกตามความใน พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 พร้อมดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน และเสนอให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาอนุญาตเล่นแข่งขันวัวลาน เป็น 18.00 น. ถึง 6.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จากเดิมที่กำหนดเวลาอนุญาตให้เล่นในเวลา 7.00 -19.00 น. โดยขั้นตอนถัดจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเสนอร่างกฎกระทรวงฯ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะกรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เพื่อให้การปรับเปลี่ยนเวลาอนุญาตให้เล่นแข่งวัวลานเป็นเวลากลางคืนไม่สร้างผลกระทบเชิงสังคม นายอนุทิน ได้มอบให้กรมการปกครองวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาอาชญากรรม การระบาดของยาเสพติด การมั่วสุมของเยาวชน อุบัติเหตุหรือการจราจรในเวลากลางคืน ปัญหาด้านการสาธารณสุข ขยะมูลฝอย ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวดำเนินการเพื่อกวดขันไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบ อาทิ  เจ้าของสถานที่ต้องกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดให้มีการเล่นแข่งขันวัวลานให้ชัดเจน สถานที่ต้องมีความมั่นคง แข็งแรง  จัดให้มีมาตรการคัดกรองเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น จุดตรวจเข้า-ออก บุคคลและยานพาหนะ เพื่อป้องกันการพกพาอาวุธปืน หรือสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในสถานที่ อย่างน้อยจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดตลอดเวลาที่มีการเล่นแข่งขันวัวลาน และกล้องวงจรปิดตอ้งอยู่ในสภาพใช้งาน และมีจำนวนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ เจ้าของสถานที่ต้องห้าม ไม่ยินยอม หรือปล่อยปะละเลยให้มีการเล่นการพนันชนิดอื่น รวมถึงการมั่วสุมเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ห้ามไม่ให้ขายหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการเล่นที่เข้าข่ายเป็นการทรมานหรือทารุณสัตว์โดยเด็ดขาด เช่น ใช้ยาหรือสารกระตุ้น หรือใช้อุปกรณ์เฆี่ยนตีสัตว์

“กระทรวงมหาดไทยประเมินว่าการปรับเวลาเล่นแข่งวัวลานจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวลานรวมถึงอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์การเล่นวัวลานซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบกับหากมีการอนุญาตให้มีการเล่นที่สอดคล้องกับการละเล่นที่แท้จริง ภาครัฐจะสามารถเข้าไปจัดการดูแลจัดการให้การเล่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย” น.ส.ไตรศุลี กล่าว