เปิดรายชื่อ 72 กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 68

เปิดรายชื่อ 72 กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 68

เปิดรายชื่อ 72 กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2568 มี ครม.18 คน 'ก้าวไกล' 16 คน 'เพื่อไทย' 15 คน ภท. 8 คน พปชร. 5 คน รทสช. 4 คน ปชป. 3 คน ชทพ.-ประชาชาติ-ทสท. พรรคละ 1 คน

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 72 คน ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี จำนวน 18 คน คือ

 1. นายพิชัย ชุณหวชิร
 2. นายจักรพงษ์ แสงมณี
 3. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
 4. นางมนพร เจริญศรี
 5. นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์
 6. นายพงศกร อรรณนพพร
 7. นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์
 8. นายชาดา ไทยเศรษฐ์
 9. นางนันทนา สงฆ์ประชา
 10. นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ
 11. นายอลงกต มณีกาศ
 12. นางสาวกุลวลี นพอมรบดี
 13. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
 14. นายไผ่ ลิกค์
 15. นายวราเทพ รัตนากร
 16. นายซูการ์โน มะทา
 17. นายวสวรรธน์ พวงพรศรี
 18. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2568 พรรคก้าวไกล จำนวน 16 คน คือ

 1. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล
 2. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
 3. นายวรภพ วิริยะโรจน์
 4. นายศุภโชติ ไชยสัจ
 5. นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์
 6. นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์
 7. นายอิทธิพล ชลธราศิริ
 8. นางสาวภคมน หนุนอนันต์
 9. นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์
 10. นายเอกราช อุดมอำนวย
 11. นางสาวรักชนก ศรีนอก
 12. นายสหัสวัต คุ้มคง
 13. นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
 14. นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา
 15. นายวีระ ธีระภัทรานนท์
 16. นายวิจักขณ์ฤทธิ์ จิวจินดา

 
กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2568 พรรคเพื่อไทย จำนวน 15 คน คือ

 1. นายทรงยศ รามสูต
 2. นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล
 3. นายวารุจ ศิริวัฒน์
 4. นายพัฒนา สัพโส
 5. นายวัชระพล ขาวขำ
 6. นายวิรัช พิมพะนิตย์
 7. นายพชร จันทรรวงทอง
 8. นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
 9. นายธเนศ เครือรัตน์
 10. นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์
 11. นายวรวงศ์ วรปัญญา
 12. นายพนม โพธิ์แก้ว
 13. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
 14. นายสุรเกียรติ เทียนทอง
 15. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2568 พรรคภูมิใจไทย จำนวน 8 คน คือ

 1. นายเอกราช ช่างเหลา
 2. นายภราดร ปริศนานันทกุล
 3. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี
 4. นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์
 5. นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา
 6. นายกิตติชัย เอ่งฉั้วน
 7. นางสุขสมรวย วันทนียกุล
 8. นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์

 
กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2568 พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 5 คน คือ

 1. นายองอาจ วงษ์ประยูร
 2. นายวิริยะ ทองผา
 3. นายอนุรัตน์ ตันบรรจง
 4. นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
 5. นายอามินทร์ มะยูโช๊ะ

 
กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2568 พรรครวมไทยสร้างชาติ จำนวน 4 คน คือ

 1. นายวิชัย สุดสวาสดิ์
 2. นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง
 3. นายปรเมษฐ์ จินา
 4. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ

 
กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2568 พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 3 คน คือ

 1. นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
 2. นายร่มธรรม ขำนุรักษ์
 3. นายพิทักษ์เดช เดชเดโช

 
กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2568 พรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน 1 คน คือ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

 
กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2568 พรรคประชาชาติ จำนวน 1 คน คือ นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์

 
กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2568 พรรไทยสร้างไทย จำนวน 1 คน คือ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์