งบ68 วาระแรก ฉลุย! สภาฯ 311 ต่อ 175 เสียง 'รับหลักการ'

งบ68 วาระแรก ฉลุย! สภาฯ 311 ต่อ 175 เสียง 'รับหลักการ'

งบประมาณปี68 วาระแรก ฉลุย! มติสภาผู้แทนราษธร 311 ต่อ 175 เสียง 'รับหลักการ' ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 72 คน

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เป็นผู้เสนอ วาระแรกในชั้น "รับหลักการ"

หลังจากใช้เวลาพิจารณาเป็นเวลา 3 วัน ที่สุดที่ประชุมลงมติ"รับหลักการ" ในวาระแรก ด้วยคะแนน 311 ต่อ 175 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 0   จากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 72 คน

 

โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์  เป็นตัวแทนรัฐบาล กล่าวขอบคุณสมาชิกว่า ตนขอใช้โอกาสนี้เน้นย้ำต่อประธานและสมาชิกและประชาชนว่า ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัดรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับประชาชน และผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ

โดยการจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพสร้างรายได้ให้ประชาชนและประเทศ ผ่านการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา และวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND” ในการพัฒนา8อุตสาหกรรมบนพื้นฐาน6สำคัญ มาเป็นแนวทางบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งคำนึงถึงความสอดคล้องกับเศรษฐกิจตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 
 

"สำหรับความเห็น ข้องสังเกต และข้อเสนอแนะต่างๆ ผมในนามของรัฐบาลขอน้อมรับและขอฝากให้กมธ.วิสามัญนำไปใช้ประกอบในการพิจารณารายละเอียดของร่างพ.ร.บ. งบประมาณ2568ให้เป็นไปโดยรอบคอบและเคร่งครัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ แต่ขออนุญาตไม่รวมวาทกรรมและการพูดจาถากถางเพื่อทำลายความเชื่อมั่นของประเทศและของรัฐบาล"