'ตำรวจ' เตรียมแผนพิทักษ์เลือกตั้ง 66 ดูแลความสงบเรียบร้อยการเลือก สว.

'ตำรวจ' เตรียมแผนพิทักษ์เลือกตั้ง 66 ดูแลความสงบเรียบร้อยการเลือก สว.

"ตำรวจ" เตรียมแผนพิทักษ์เลือกตั้ง 66 ดูแลความสงบเรียบร้อยการเลือก สว.2567 มอบหมายให้ นครบาล - ตำรวจภูธร 1 - 9 ประสาน กกต.

วันที่ 17 พ.ค.2567 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์  รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  มอบหมายให้ พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย การจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) เพื่อให้การเตรียมการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล , ตำรวจภูธรภาค 1-9 ประสานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. พื้นที่ เพื่อขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งความต้องการของ กกต. พื้นที่ ในการขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกเหนือจากการจัดกำลังตามแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดกำลังในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้ถือปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พิทักษ์เลือกตั้ง/66) โดยเคร่งครัด รวมทั้งให้จัดทำแผนรองรับการปฏิบัติตามแผนฯ ในวันรับสมัคร และวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาแต่ละระดับ และภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การรักษาความปลอดภัยสถานที่พิมพ์บัตร การขนส่งบัตร และอุปกรณ์ ฯลฯ 

นอกจากนี้ ให้เปิดศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ศลต.) ทุกระดับ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2567 และจัดกำลังรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรทุกจังหวัด เป็นหน่วยรับผิดชอบ ทั้งในห้วงการรับสมัครการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ณ เขต/อำเภอ วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 , การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับเขต/อำเภอ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 , การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 และการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 พร้อมให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงที่มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และอาวุธสงคราม

พล.ต.ท.กรไชย กล่าวว่า นอกเหนือจากแนวทางดังกล่าวแล้ว ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หากพบการกระทำความผิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องคำนึงถึงอำนาจ และหน้าที่ตามกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ โดยเฉพาะในเรื่องการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความสงบในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ ในส่วนของผู้บังคับบัญชาจะต้องชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่ปฏิบัติทราบ โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนควรต้องศึกษาทำความเข้าใจข้อกฎหมายเกี่ยวกับการวิธีการรับสมัคร และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวไว้ โดยให้ประสาน กกต. พื้นที่ เพื่อจัดฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับภารกิจการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามระเบียบ กฎหมาย ส่วนกรณีมีเหตุหรือมีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง หรือที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้ง และมีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้รายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่าน ศปก.ตร. โดยทันที 

พล.ต.ท.กรไชย  ยืนยันว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามแผนพิทักษ์เลือกตั้ง 66 และยินดีให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในเรื่องการจัดกำลังพลสนับสนุนในการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และเรื่องอื่นๆ ที่ร้องขอ ตามกรอบของกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์