คำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว! ศาล รธน.ยกคำร้องกรมประชาฯขอทบทวนปมชดใช้ ‘ไอทีวี’

คำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว! ศาล รธน.ยกคำร้องกรมประชาฯขอทบทวนปมชดใช้ ‘ไอทีวี’

ศาลรัฐธรรมนูญ มติเอกฉันท์ไม่รับคำร้อง ‘กรมประชาสัมพันธ์’ ขอวินิจฉัยปมศาล ปค.สูงสุด พิพากษากลับให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ ‘ไอทีวี’ ชี้เป็นเรื่องที่ศาลอื่นมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2567 ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาคดีสำคัญและเป็นที่สนใจของประชาชน เรื่องพิจารณาที่ ต. 12/2567 กรณี กรมประชาสัมพันธ์ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่าการที่คณะอนุญาโตตุลาการ (ผู้ถูกร้องที่  1) มีคำชี้ขาดให้ผู้ร้องเป็นฝ่ายผิดสัญญาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทคู่สัญญา บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) หรือ “ไอทีวี” และการที่องค์คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ผู้ถูกร้องที่ 2) มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ซึ่งมีผลทำให้ผู้ร้องต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำชี้ขาดของผู้ถูกร้องที่ 1 เป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพในการใช้คลื่นความถี่ของผู้ร้อง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 60

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า กรณีเป็นเรื่องที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้ว ประกอบกับผู้ร้องยื่นคำขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ ซึ่งศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไว้พิจารณา จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่นหรือเรื่องที่ศาลอื่นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 (4) ซึ่งมาตรา 96 วรรคสาม บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา

ดังนั้น ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย