‘เศรษฐา‘ เรียกประชุม ครม.วันอาทิตย์ ก่อนบินออสเตรเลีย - ยุโรป 10 วัน

‘เศรษฐา‘ เรียกประชุม ครม.วันอาทิตย์ ก่อนบินออสเตรเลีย - ยุโรป 10 วัน

“เศรษฐ” ฟิตจัดเรียกประชุม ครม.วันอาทิตย์ จ่ออนุมัติหลายโครงการสำคัญ MOU ความร่วมมือกับต่างประเทศ ก่อนบินนอกประเทศ 10 วัน เดินทางออสเตรเลีย เยอรมัน ฝรั่งเศส จับตา วาระ ครม.เคาะชื่อผู้ว่า กฟผ.คนใหม่

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าเวลา 13.00 น.  วันนี้ (3 มี.ค.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  โดยถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่การประชุม (ครม.) เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดราชการ ในวันอาทิตย์ จากปกติที่จะมีการประชุม ครม.ในวันอังคารของทุกสัปดาห์

สำหรับสาเหตุที่มีการจัดประชุม ครม.ในวันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค.นี้ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นระยะเวลา 10 วัน ใน 2 ทวีป 3 ประเทศ  ระหว่างวันที่ 4 - 13 มี.ค.2567 ซึ่งทำให้นายกรัฐมนตรีจะไม่ได้อยู่ประชุม ครม.ในวันอังคารที่ 5 มี.ค. และวันที่ 12 มี.ค. นอกจากนี้ยังมีเอกสารร่างบันทึกความร่วมมือกับต่างประเทศที่ต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะไปลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับต่างประเทศได้

สำหรับวาระการพิจารณาของ ครม.ที่น่าสนใจในวันนี้ ในส่วนของวาระพิจารณา ได่แก่ กระทรวงพลังงาน เสนอ ร่างตราสารว่าด้วยการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้อาเซียน (Instrument of Extension of the Memnorandumn of Understanding on the ASEAN Power Grid: IOE of APG MOU)

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ การปรับปรุงแก้ไขความตกลงว่าด้วยน้ำตาลระหว่างประเทศ (International Sugar Agreement: ISA) ฉบับปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ.....

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เสนอ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ(ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ.... (จำนวน ๓ ฉบับ)

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอด อาเชียน - ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 50  ปี ความสัมพันธ์

กระทรวงพลังงาน เสนอ การแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างหนังสือแสดงเจตจำนงการเจรจาทวิภาคีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและการคุ้มครองชนิดพันธุ์

ส่วนวาระเพื่อรับทราบ ได้แก่ วุฒิสภา เสนอ  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร (Future Food) ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

วุฒิสภาเสนอ รายงานการศึกษา เรื่อง โอกาสของเศรษฐกิจชุมชนกับการเดิบโตของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

 

คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่อง ขอให้สั่งการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา

การใช้พื้นที่บริเวณเกาะหลีเปีะ จังหวัดสตูล

 

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเสนอขอแต่งตั้ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประขาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย (นางเอทิริสิงเห อารัจจิลาเค ศรียานี วิชยันติ เอทิริสิงเห) 

 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เสนอ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (สำนักงาน ก.พ.)

 

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

 

กระทรวงคมนาคม เสนอ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 

กระทรวงวัฒนธรรม เสนอ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากต่ำแหน่งก่อนครบวาระ

 

 

กระทรวงยุติธรรม เสนอ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่ง

กระทรวงพลังงาน เสนอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ