นิด้าโพล ชี้ 'นักร้องเรียน' ร้องสอบหน่วยงานรัฐ-นักการเมือง ส่อประโยชน์แอบแฝง

นิด้าโพล ชี้ 'นักร้องเรียน' ร้องสอบหน่วยงานรัฐ-นักการเมือง ส่อประโยชน์แอบแฝง

"นิด้าโพล" ชี้ เทียบ "อาสาสมัครช่วยเหลือสังคม" หวังช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม -ผู้เดือดร้อนได้รับความเป็นธรรม-"นักร้องเรียน" ร้องสอบหน่วยงานรัฐ-นักการเมือง ส่อประโยชน์แอบแฝง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อาสาสมัครช่วยเหลือสังคมกับนักร้องเรียน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมกับนักร้องเรียน การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อ

 

ปรากฏการณ์ข่าวผู้เดือดร้อนหรือผู้ที่เป็นเหยื่ออาชญากรรม เข้าขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม พบว่า

 • ร้อยละ 55.50 ระบุว่า ผู้เดือดร้อนต้องการได้รับความเป็นธรรม
 • ร้อยละ 50.38 ระบุว่า ผู้เดือดร้อนต้องการความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
 • ร้อยละ 39.69 ระบุว่า ต้องเป็นข่าวหน่วยงานราชการ และ/หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ถึงจะใส่ใจติดตามช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
 • ร้อยละ 35.04 ระบุว่า หน่วยงานราชการ และ/หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ใส่ใจติดตามช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
 • ร้อยละ 31.07 ระบุว่า ผู้เดือดร้อนที่หมดหวังกับหน่วยงานรัฐ และ/หรือเจ้าหน้าที่รัฐ
 • ร้อยละ 16.49 ระบุว่า อาสาสมัครช่วยเหลือสังคมน่าไว้ใจมากกว่า หน่วยงานรัฐ และ/หรือเจ้าหน้าที่รัฐ
 • ร้อยละ 9.92 ระบุว่า อาจมีผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงอยู่
 • ร้อยละ 8.40 ระบุว่า เป็นการเสริมสร้างชื่อเสียง อำนาจ บารมีของอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมบางคน
 • ร้อยละ 7.33 ระบุว่า อาสาสมัครช่วยเหลือสังคมบางคนเป็นเครื่องมือทางการเมืองของบางคนหรือบางกลุ่ม
 • ร้อยละ 6.64 ระบุว่า เป็นปรากฏการณ์หิวแสงของอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมบางคน
 • ร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

 

ปรากฏการณ์ข่าวนักร้องเรียนที่ตรวจสอบหรือกล่าวหาหน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง พรรคการเมือง พบว่า 

 • ร้อยละ 48.55 ระบุว่า อาจมีผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงอยู่
 •  ร้อยละ 28.85 ระบุว่าเป็นการเสนอความจริงต่อสังคม
 • ร้อยละ 25.65 ระบุว่า เป็นปรากฏการณ์หิวแสงของนักร้องเรียนบางคน
 • ร้อยละ 20.76 ระบุว่า เป็นการเสริมสร้างชื่อเสียง อำนาจ บารมีของนักร้องเรียนบางคน
 • ร้อยละ 20.08 ระบุว่า เป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างหนึ่ง
 • ร้อยละ 19.31 ระบุว่า นักร้องเรียนเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง
 • ร้อยละ 17.33 ระบุว่า เป็นการตรวจสอบ/กล่าวหาจากภาคประชาชน
 • ร้อยละ 15.50 ระบุว่า หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง พรรคการเมือง ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
 • ร้อยละ 15.19 ระบุว่า ต้องเป็นข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงจะใส่ใจตรวจสอบ/กล่าวหา
 • ร้อยละ 8.47 ระบุว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทำงานเชิงรุกในการตรวจสอบ/กล่าวหา
 • ร้อยละ 7.10 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ       

 

เมื่อพิจารณา ลักษณะทั่วไป ของตัวอย่าง พบว่า

 • ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ
 • ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง
 • ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ
 • ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยละ 13.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้
 • ร้อยละ 7.71 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก

 

เมื่อพิจารณา เพศ-อายุ ของตัวอย่าง พบว่า

 • ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย
 • ร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง 
 • ร้อยละ 12.90 อายุ 18-25 ปี
 • ร้อยละ 17.79 อายุ 26-35 ปี
 • ร้อยละ 18.93 อายุ 36-45 ปี
 • ร้อยละ 26.64 อายุ 46-59 ปี
 • ร้อยละ 23.74 อายุ 60 ปีขึ้นไป

 

เมื่อพิจารณา ศาสนา ของตัวอย่าง พบว่า

 • ร้อยละ 96.26 นับถือศาสนาพุทธ
 • ร้อยละ 3.13 นับถือศาสนาอิสลาม
 • ร้อยละ 0.61 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ ตัวอย่าง

 

เมื่อพิจารณา สถานภาพ ของตัวอย่าง พบว่า

 • ร้อยละ 36.41 สถานภาพโสด
 • ร้อยละ 60.00 สมรส
 • ร้อยละ 3.59 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

 

เมื่อพิจารณา การศึกษา ของตัวอย่าง พบว่า

 • ร้อยละ 24.81 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
 • ร้อยละ 34.50 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • ร้อยละ 8.85 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 • ร้อยละ 27.18 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ร้อยละ 4.66 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 

เมื่อพิจารณา อาชีพ ของตัวอย่าง พบว่า

 • ร้อยละ 9.69 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ร้อยละ 17.56 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน
 • ร้อยละ 18.62 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
 • ร้อยละ 11.53 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง
 • ร้อยละ 15.42 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 
 • ร้อยละ 21.76 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน
 • ร้อยละ 5.42 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

 

เมื่อพิจารณา รายได้ ของตัวอย่าง พบว่า

 • ร้อยละ 23.67 ไม่มีรายได้
 • ร้อยละ 18.70 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท
 • ร้อยละ 27.56 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
 • ร้อยละ 9.92 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
 • ร้อยละ 4.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท
 • ร้อยละ 4.28 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป
 • ร้อยละ 11.37 ไม่ระบุรายได้

 

นิด้าโพล ชี้ \'นักร้องเรียน\' ร้องสอบหน่วยงานรัฐ-นักการเมือง ส่อประโยชน์แอบแฝง