ป.ป.ช.เตือน 3 ข้อ ‘นักการเมือง-จนท.รัฐ’ รับ ‘อั่งเปา’ตรุษจีน

ป.ป.ช.เตือน 3 ข้อ ‘นักการเมือง-จนท.รัฐ’ รับ ‘อั่งเปา’ตรุษจีน

ป.ป.ช.เผยแพร่ ‘คำเตือน’ ถึง ข้าราชการ-นักการเมือง-จนท.รัฐ ทำอย่างไรหากได้รับ ‘อั่งเปา-แต๊ะเอีย’ ใน ‘วันตรุษจีน’ เหตุตามกฎหมายห้ามรับเกิน 3,000 บาท แต่มีข้อยกเว้น 3 กรณี

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่วิธีการหากข้าราชการ นักการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำอย่างไรหากได้รับ “อั่งเป่า” หรือ “แต๊ะเอีย” เนื่องจากทั้ง 2 อย่างเป็นเงินหรือของขวัญที่มีการให้และรับในวัฒนธรรมจีน นิยมมอบให้ในงานมงคลต่าง ๆ เช่น วันตรุษจีน

สำนักงาน ป.ป.ช. ระบุว่า ในการรับอั่งเปาหรือแต๊ะเอียในวันตรุษจีน สำหรับเจ้าพนักงานของรัฐ ต้องคำนึงตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 มาตรา 128 ที่บัญญัติห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ และยังห้ามผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง 2 ปีด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่สามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ 3 กรณีดังนี้

1.รับจากบุพพากรี ผู้สืบสันดาน หรือญาติ ตามฐานะของผู้ให้
2.รับจากการให้ทั่วไปโดยไม่เจาะจงผู้รับ เช่น การรับของสมนาคุณจากห้างร้านในวันตรุษจีน
3.รับจากบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ ไม่เกิน 3,000 บาท ถ้ารับเกินต้องดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

ป.ป.ช.เตือน 3 ข้อ ‘นักการเมือง-จนท.รัฐ’ รับ ‘อั่งเปา’ตรุษจีน

ทั้งนี้ หากการรับนั้นมีลักษณะเป็นการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ อาจเป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 1-4 แสนบาท หรือประหารชีวิต