‘นายกฯ’ เตรียมลงพื้นที่ ลพบุรี 9 ก.พ.นี้

‘นายกฯ’ เตรียมลงพื้นที่ ลพบุรี 9 ก.พ.นี้

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ เตรียมลงพื้นที่ จ.ลพบุรี 9 ก.พ.67 นี้ ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ พร้อมเป็นประธานเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ในช่วงบ่าย โดยนายกรัฐมนตรีจะตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดสิงหาราม ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ที่ปัจจุบันประสบปัญหาทั้งด้านอุทกภัย และภัยแล้งเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้เกิดปัญหาดินสไลด์ และการกัดเซาะตามแนวตลิ่ง โดยกรมโยธาธิการ และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (โครงการฯ) มาแล้ว 2 โครงการฯ 

คือ โครงการฯ ระยะที่ 1 บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบัวชุม โครงการฯ ระยะที่ 2 บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบัวชุม และอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติงบประมาณโครงการฯ ระยะที่ 3 บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบัวชุม ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการตามแนวลำคลองลำสนธิไปบรรจบแม่น้ำป่าสัก ทั้งนี้ หากโครงการฯ ดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรง ช่วยป้องกัน และลดการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำในบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้กับพื้นที่โดยรอบ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะได้อย่างคุ้มค่า ทั้งในการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชน และใกล้เคียง

จากนั้นในช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีจะชมขบวนประวัติศาสตร์ (ขบวนนพพระ) ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก และเป็นประธานพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา และเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้ทรงวางรากฐาน และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองละโว้ หรือจังหวัดลพบุรี ในปัจจุบัน และนิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย เช่น ลานอาหารและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ จินตนาการ บ้านวิถีไทย ตลาดย้อนยุค ร้าน OTOP พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ สวนนารายณ์นฤมิต เป็นต้น 

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งในทุกภาคของประเทศ โดยการลงพื้นที่ จ.ลพบุรี ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิ ที่ในส่วนของระยะที่ 1 สถานะปัจจุบันพบปัญหาน้ำขัง ทำให้การก่อสร้างล่าช้า ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้โครงการฯ เดินหน้าได้ตามแผนงาน สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์