ศาล รธน.ไฟเขียว ‘พิธา - ก้าวไกล’ ขยายเวลายื่นบันทึกถ้อยคำ คดีแก้ ม.112

ศาล รธน.ไฟเขียว ‘พิธา - ก้าวไกล’ ขยายเวลายื่นบันทึกถ้อยคำ คดีแก้ ม.112

ศาล รธน.ไฟเขียวให้ขยายเวลา ‘พิธา - ก้าวไกล’ ขอยื่นบันทึกถ้อยคำข้อเท็จจริง - ความเห็นถึง 18 ธ.ค.66 นัดใหม่ 20 ธ.ค.66 คดีถูกกล่าวหาล้มล้างการปกครอง ปมนโยบายหาเสียงแก้ไข ม.112

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2566 ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญ และเป็นที่สนใจ เรื่องพิจารณาที่ 19/2566 กรณี นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ 

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2566 ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญ และเป็นที่สนใจ เรื่องพิจารณาที่ 19/2566 กรณีนายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ 

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว อนุญาตให้ขยายระยะเวลาถึงวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 และกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 19.30 นาฬิกา

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์