‘รัฐบาล’ ไฟเขียว ผับบาร์ พื้นที่นำร่อง ปาร์ตี้ปีใหม่ ได้ถึง 6 โมงเช้า 1 ม.ค.67

‘รัฐบาล’ ไฟเขียว ผับบาร์ พื้นที่นำร่อง ปาร์ตี้ปีใหม่ ได้ถึง 6 โมงเช้า 1 ม.ค.67

“รองโฆษกรัฐบาล” เผย ครม. อนุมัติหลักการแก้กฎกระทรวงมหาดไทย เปิดสถานบริการ ถึงตี 4 นำร่อง กทม. - ภูเก็ต - ชลบุรี - เชียงใหม่ - เกาะสมุย ไฟเขียว ปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ ถึง 6 โมงเช้า 1 ม.ค.67

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  

น.ส.เกณิกา กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการ พ.ศ. 2547 เพื่อกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศที่เพิ่งผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 จึงจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการขยายเวลาเปิดสถานบริการที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และสถานบริการที่ตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชนในพื้นที่ สมควรกำหนดเป็นท้องที่นำร่องขยายเวลาเปิดสถานบริการถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ส่วนท้องที่อื่นที่ประสงค์จะขยายเวลาเปิดสถานบริการถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6/2 และ ข้อ 6/3 ดังนี้

1. ข้อ 6/2 สถานบริการตามมาตรา 3 (1) (3) (4) และ (5) ได้แก่ สถานที่ที่มีเวทีเต้นรำ , อาบ อบ นวด , ผับ คาราโอเกะ เธค และ ร้านเหล้า ร้านอาหาร ที่มีการแสดงดนตรี และปิดหลังเที่ยงคืน ที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ให้เริ่มเปิดทำการได้ตามเวลาที่กำหนดในข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการ พ.ศ.2547 ถึงเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

สถานบริการตามมาตรา 3 (2) หรือโรงน้ำชา ที่อยู่ในสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่งให้เปิดทำการได้ระหว่างเวลา 11.00 นาฬิกา ถึง 14.00 นาฬิกา และระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกาถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

2. ข้อ 6/3 สถานบริการตามมาตรา 3 (1) (3) (4) และ (5) ที่อยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ท้องที่จังหวัดภูเก็ต ท้องที่จังหวัดชลบุรี ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เริ่มเปิดทำการได้ตามเวลาที่กำหนดในข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการ พ.ศ.2547 ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

สถานบริการตามมาตรา 3 (2) ที่อยู่ในท้องที่ตามวรรคหนึ่งให้เปิดทำการได้ระหว่างเวลา 11.00 นาฬิกา ถึง 14.00 นาฬิกา และระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

ท้องที่อื่นที่ประสงค์จะให้สถานบริการเปิดทำการได้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยสรุปเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ ดังนี้

‘รัฐบาล’ ไฟเขียว ผับบาร์ พื้นที่นำร่อง ปาร์ตี้ปีใหม่ ได้ถึง 6 โมงเช้า 1 ม.ค.67

 

ทั้งนี้ สมควรให้ร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ สถานบริการที่ตั้งในโรงแรม และสถานบริการในพื้นที่ กทม. ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ และ อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 31 ธ.ค.66 ซึ่งเป็นวันสิ้นปี เปิดบริการได้จนถึง 06.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค.67

ท้องที่อื่นที่ประสงค์จะให้สถานบริการเปิดตามเวลาข้างต้น ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กำหนด เช่น มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวตามจำนวนที่กำหนด แต่ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่พร้อมจัดทำแผนงานมาตรการต่างๆ

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์