ร้อง สตง.สอบรัฐบาลออก พ.ร.บ.เงินกู้ 5 แสนล.ใช้โครงการทำเงินดิจิทัล

ร้อง สตง.สอบรัฐบาลออก พ.ร.บ.เงินกู้ 5 แสนล.ใช้โครงการทำเงินดิจิทัล

'ศรีสุวรรณ' ลุยร้อง สตง.สอบ 'รัฐบาล' ปมเตรียมออก พ.ร.บ.เงินกู้ 5 แสนล้าน มาแจกประชาชนผ่าน 'เงินดิจิทัลวอลเล็ต' ส่อขัดกฎหมายวินัยการเงินการคลัง

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2566 ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางมายื่นคำร้องถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง กรณีที่รัฐบาลจะออก พ.ร.บ.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท มาแจกให้ประชาชนทั่วประเทศประมาณ 50 ล้านคนๆ ละ 10,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเงินดิจิทัลวอลเล็ต

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวแม้รัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง จะได้แถลงเป็นนโยบายต่อต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2566 แล้วแต่ทว่ากลับไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.162 บัญญัติไว้แต่อย่างใด โดยการกู้เงิน 5 แสนล้านบาท มาแจก มิได้เป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.62 วรรคแรก และไม่เป็นเหตุเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญ ม.140 ประกอบ พ.ร.บ.วินับการเงินการคลังของรัฐ 2561 ม.53 ที่ระบุไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลจะกู้เงินได้ก็แต่เฉพาะเข้าเงื่อนไข 4 ข้อเท่านั้น คือ 1.ต้องเร่งด่วน 2.ต้องต่อเนื่อง 3.ต้องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ และ 4.ต้องไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันเท่านั้น

ร้อง สตง.สอบรัฐบาลออก พ.ร.บ.เงินกู้ 5 แสนล.ใช้โครงการทำเงินดิจิทัล

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า การที่ นายเศรษฐา และพลพรรคเพื่อไทย รีบเร่งในการผลักดันนโยบายดังกล่าว ทั้งๆ ที่บอกมาโดยตลอดว่าจะไม่กู้ แต่กลับอ้างปัญหาเศรษฐกิของประเทศนั้น ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะลบล้างหรือฝ่าฝืนกฎหมายได้ หากแต่มีความมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่ได้เคยหาเสียงไว้เท่านั้น ซึ่งหากปล่อยไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวได้

ร้อง สตง.สอบรัฐบาลออก พ.ร.บ.เงินกู้ 5 แสนล.ใช้โครงการทำเงินดิจิทัล

นายศรีสุวรรณ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 ม.245 บัญญัติไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรงต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เพื่อพิจารณา และหากคณะกรรมการ คตง.เห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการ กกต.และคณะกรรมการ ป.ป.ช.หากที่ประชุมร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย

"ด้วยเหตุดังกล่าวองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงต้องรีบนำความมาร้องต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ม.245 ข้างต้นโดยเคร่งครัด เพื่อระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐต่อไป" นายศรีสุวรรณ กล่าว