สั่งย้ายด่วน! 8 ตร.ลูกน้อง 'บิ๊กโจ๊ก' ช่วยราชการ ศปก.

สั่งย้ายด่วน! 8 ตร.ลูกน้อง 'บิ๊กโจ๊ก' ช่วยราชการ ศปก.

'ผบ.ตร.' เซ็นคำสั่งย้ายตำรวจ 8 นาย ทีมงาน 'บิ๊กโจ๊ก' ช่วยราชการ ศปก. หลังถูกแจ้งข้อหาเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์

27 ก.ย.2566 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในเอกสารคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 553 /2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้วยได้รับรายงานเหตุข้าราชการตำรวจถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีข้าราชการตำรวจถูกดำเนินคดีในการกระทำความผิดอาญา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รวมทั้งเพื่อมีให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 มาตรา 105 และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563

จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย และให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการ แทนในตำแหน่งต่าง ๆ รวมจำนวน 12 ราย รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

อนึ่ง บรรดาคำสั่งหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกในส่วนที่ขัดหรือแย้งและใช้คำสั่งนี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

รายชื่อมีดังนี้

พล.ต.ต.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ ผบก.ศฝร.บช.น. ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย

พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย รอง ผกบ.สส.ภ.4 ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย

พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย

พ.ต.อ.อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์ ผกก.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย

พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ รอง ผกก.สส.สภ.สำโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย

พ.ต.ต.ชานนท์ อ่วมทร สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย

ส.ต.อ.อภิสิทธิ์ คนยงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย

ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย

นอกจากนี้ คำสั่งดังกล่าวยังแต่งตั้งนายตำรวจไปปฏิบัติราชการ หรือรักษาราชการแทน ได้แก่

พ.ต.ท.คเชนทร์ บุญทวร รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ ไปรักษาราชการแทน รอง ผกก.สส.สภ.สำโรงเหนือ

พ.ต.ท.สุเนตย์ สีชำนาญ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ ไปรักษาราชการแทน รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ

พ.ต.ท.พิทักษ์ โสนนอก สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ ไปรักษาราชการแทน สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ส.ต.อ.ธนโชติ แสงเรือง ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ไปรักษาราชการแทน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะกง

 

สั่งย้ายด่วน! 8 ตร.ลูกน้อง 'บิ๊กโจ๊ก' ช่วยราชการ ศปก. สั่งย้ายด่วน! 8 ตร.ลูกน้อง 'บิ๊กโจ๊ก' ช่วยราชการ ศปก.