ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง ลดอัตราภาษีสรรพสามิตดีเซล เริ่ม 20 ก.ย.66

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง ลดอัตราภาษีสรรพสามิตดีเซล เริ่ม 20 ก.ย.66

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 35) พ.ศ.2566 ลงนามโดย นายเศรษฐา ทวีสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ใจความว่า 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 

 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ในประเภทที่ 01.05  น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 34) พ.ศ.2566 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง ลดอัตราภาษีสรรพสามิตดีเซล เริ่ม 20 ก.ย.66

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (5) (5/1) (5/2) (5/3) (5/4) และ (5/5) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชี ท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2566 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง ลดอัตราภาษีสรรพสามิตดีเซล เริ่ม 20 ก.ย.66

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง ลดอัตราภาษีสรรพสามิตดีเซล เริ่ม 20 ก.ย.66

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่น้ำมันดีเซล เป็นต้นทุนในภาคการผลิตและภาคการขนส่งในแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งมีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนในภาคธุรกิจที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้า น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้