‘ก้าวไกล’ แจงไม่มีนโยบายดัน ‘แรงงานข้ามชาติ’ กลับประเทศตัวเอง

‘ก้าวไกล’ แจงไม่มีนโยบายดัน ‘แรงงานข้ามชาติ’ กลับประเทศตัวเอง

‘ก้าวไกล’ แจงด่วน! ปมปรากฏในสื่อต่างประเทศ ลั่นไม่มีนโยบายผลักดัน ‘แรงงานข้ามชาติ’ กลับภูมิลำเนา จุดยืนคุ้มครองสวัสดิการแรงงานทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ อำนวยความสะดวกให้ทำงานในไทย ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ปราศจากการเก็บส่วย-เงินใต้โต๊ะ

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2566 พรรคก้าวไกล ชี้แจงกรณีมีข้อมูลปรากฏในสื่อต่างประเทศว่า พรรคก้าวไกลมีนโยบายจะผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อพี่น้องประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านนั้น พรรคก้าวไกล ยืนยันไม่มีนโยบายผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับประเทศ

นโยบายของพรรคก้าวไกล ไม่เคยมีการระบุถึงการผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับประเทศ จุดยืนของพรรคคือการคุ้มครองสวัสดิการแรงงานทุกคนที่ทำงานในประเทศไทยอย่างเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และเราต้องการอำนวยความสะดวกให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้ามาทำงานในไทยได้อย่างสะดวกขึ้น ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ปราศจากการเก็บส่วย เรียกเงินใต้โต๊ะ หรือการเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ว่าจ้างในขณะเดียวกัน ก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ได้รับความสะดวกในการจ้างงานด้วย 

พรรคก้าวไกล ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องแรงงานข้ามชาติ ในฐานะพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่พึ่งพิงแรงงานสูง เนื่องจากไทยอยู่ในภาวะสังคมสูงวัย ขาดแคลนแรงงาน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นไปไม่ได้ หากขาดแรงงานกลุ่มนี้ 

นโยบายของพรรคก้าวไกลในด้านการต่างประเทศ ยังให้ความสำคัญอย่างสูงกับการส่งเสริมความร่วมมือในทุกๆ ด้านกับชาติพันธมิตรอาเซียน เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในภูมิภาคร่วมกัน 
    
เพราะเศรษฐกิจที่เติบโต การเมืองที่มีเสถียรภาพ และสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรม ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ย่อมนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนทั้งภูมิภาค