ปฏิรูปศาลทหาร ออกระเบียบกำหนดระยะเวลาพิจารณา หวังยกระดับรับความยุติธรรม

ปฏิรูปศาลทหาร ออกระเบียบกำหนดระยะเวลาพิจารณา หวังยกระดับรับความยุติธรรม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบราชการศาลทหาร กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน หวังอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชน ขีดบทลงโทษไม่ทำตามกรอบต้องถูกดำเนินการทางวินัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบราชการศาลทหาร ว่าด้วยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในศาลทหาร พ.ศ. 2566 ซึ่งระบุเหตุผล  ว่า ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ในการพิจารณาเรื่องในขั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของตน ตามแต่ลักษณะ สภาพ หรือประเภทคดี

ศาลทหารจึงจำเป็นต้องกำหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนกรอบระยะเวลาการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบได้ว่าศาลทหารจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใด รวมทั้งตรวจสอบความคืบหน้าได้

โดย รายละเอียดของแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558  ว่าด้วย"ระเบียบราชการศาลทหารว่าด้วยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ในศาลทหาร พ.ศ. 2566" มีสาระสำคัญ คือ การกำหนดระยะเวลาดำเนินการในศาลทหาร อาทิ การพิจารณาคำร้องขอฝากขัง และคาร้องขอปล่อยชั่วคราว ให้พิจารณาให้เสร็จภายในวันที่รับคำร้อง, 

 

คำร้อง ที่ใช่ประเด็นแห่งคดี ให้ศาลทหารชั้นต้นพิจารณา  และมีคาสั่งให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันนับแต่เวลาได้รับคำร้อง เว้นแต่มีการไต่สวนข้อเท็จจริง

 

การพิจารณาพิพากษาคดี ให้ศาลทหารชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 1 ปีนับแต่วันรับฟ้อง

 

ขณะที่การดำเนินงานในศาลทหารกลางและศาลทหารสูงสุด มีสาระสำคัญ อาทิ คำร้องขอปล่อยชั่วคราว ให้พิจารณา และมีคำสั่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ได้รับคำร้องจากศาลทหารชั้นต้น,  อุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว พิจารณาตามกำหนดต่อไปนี้ 

 

- ขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวน ให้พิจารณาคำร้องและมีคำสั่งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนครบกาหนดระยะเวลาฝากขังนั้น

- การขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาล ให้พิจารณาคำร้องและมีคำส่ังให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 วัน ทำการนับแต่วันที่ได้รับคำร้องจากศาลทหารช้ันต้น

 

ขณะที่ การพิจารณาพิพากษาคดี ให้ศาลทหารกลางหรือศาลทหารสูงสุดพิจารณาพิพากษาคดี ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา ดังต่อไปนี้

-คดีดุลพินิจในการลงโทษ ให้พิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ ได้รับสำนวนจากศาลทหารช้ันต้น

- คดีทั่วไป ให้พิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ีได้รับสำนวน จากศาลทหารชั้นต้น

- คดีพิเศษ ให้พิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ีได้รับสำนวน จากศาลทหารชั้นต้น กรณีคดีที่ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลเห็นสมควร อาจกำหนดระยะเวลา เป็นอย่างอื่นได้ ตามลักษณะและสภาพแห่งคดีเท่าท่ีจำเป็นและเหมาะสม 

 

ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าว ระบุด้วยว่า หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาจะถูกพิจารณาทางวินัย.