"สภาฯ​" เตรียมพร้อม เปิดสภา - เปิดไทม์ไลน์ประชุมสภาฯนัดแรก-เลือกนายกฯ

"สภาฯ​" เตรียมพร้อม เปิดสภา - เปิดไทม์ไลน์ประชุมสภาฯนัดแรก-เลือกนายกฯ

"เลขาธิการสภาฯ" ออกประกาศรับรายงานตัว ส.ส. ตั้งแต่ กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ขอว่าที่ ส.ส.ใหม่เตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวให้พร้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ได้ลงนามในประกาศสำนักงานเลขาธิการสภา เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การรับรายงานตัวส.ส.  โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า ตามที่มี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป เมื่อ 14 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาฯ  จัดสถานที่เพื่อรับรายงานตัว ที่ อาคารรัฐสภา ชั้น  บี1   ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ได้ตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ และส.ส. ได้รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง เป็นต้นไป

 

 

ประกาสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ระบุบุด้วยว่า ขอให้ ส.ส.ที่ได้รับการรับรองผลเลือกตั้ง เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการรายงานตัว ได้แก่ หนังสือรับรองการเลือกตั้ง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบสำคัญการสมรส, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส, สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา, รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3รูป และขนาด2 นิ้ว จำนวน 6 รูป

 

"สภาฯ​" เตรียมพร้อม เปิดสภา - เปิดไทม์ไลน์ประชุมสภาฯนัดแรก-เลือกนายกฯ

“สมาชิกสภาฯ สามารถกอกข้อมูลแบบรายงานตัวส.ส. ชุดที่ 26 แบบกรอกประวัติส.ส. ชุดที่ 26  และแบบกอกประวัติสมาชิกสภาฯ ชุดที่ 26 สำหรับเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของสำนักงาน ด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ได้ล่วงหน้าที่เว็ปไซต์ของรัฐสภา” ประกาศของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำปฏิทินเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ โดยระบุว่า ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 12 กรกฏาคม กกต. ประกาศผลเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 วรรคสี่ กำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินการภายใน 60 วัน ทั้งนี้ การเปิดประชุมรัฐสภาได้ กกต.ต้องรับรอง ส.ส.ไม่น้อยกว่า 95% ของส.ส.500 คนหรือ 475 คน

 

ระหว่าง วันที่ 12 กรกกฎาคม - 26 กรกฎาคม ประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 121 วรรคหนึ่ง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงวันดังกล่าว จะเปิดให้ ส.ส.ใหม่เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ตามที่สำนักงาน ออกประกาศ ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม เบื้องต้นตามการรับรายงานตัว จะเปิดให้รายงานตัว 1 สัปดาห์ หรือ จนถึงจะมีการเปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก

"สภาฯ​" เตรียมพร้อม เปิดสภา - เปิดไทม์ไลน์ประชุมสภาฯนัดแรก-เลือกนายกฯ

ระหว่างวันที่ 26 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม ประชุมสภาครั้งแรก ภายใน 10 วัน เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 121 วรรคสี่ ประกอบข้อบังคับการประชุมสภา ข้อที่19 เพื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ

"สภาฯ​" เตรียมพร้อม เปิดสภา - เปิดไทม์ไลน์ประชุมสภาฯนัดแรก-เลือกนายกฯ

ทั้งนี้ ในกรณีของของการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 นั้น สำนักงานสภาฯ ระบุ ว่า คาดว่าเป็นวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งเทียบเคียงวันมาจากข้อมูลสภาฯ ชุดที่ 25 อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาดังกล่าววอาจเร็วขึ้นได้ตามการประกาศผลเลือกตั้งของ กกต.