"นิด้าโพล" เผย ปชช.พอใจผลเลือกตั้ง ถ้าลงคะแนนใหม่ยังเหมือนเดิม

"นิด้าโพล" เผย ปชช.พอใจผลเลือกตั้ง ถ้าลงคะแนนใหม่ยังเหมือนเดิม

"นิด้าโพล" เปิดผลสำรวจประชาชนพอใจผลการเลือกตั้ง 2566 ชี้ ถ้ามีการลงคะแนนใหม่ยังเลือกเหมือนเดิมกว่าร้อยละ 86

“นิด้าโพล” ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนพอใจกับผลการเลือกตั้งหรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพึงพอใจผลการเลือกตั้ง

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 จากการสำรวจเมื่อถามถึง

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง พบว่า

 • ร้อยละ 59.08 ระบุว่า พอใจมาก
 • ร้อยละ 26.87 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ
 • ร้อยละ 8.86 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ
 • ร้อยละ 5.19 ระบุว่า ไม่พอใจเลย

 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการเลือกตั้ง ส.ส. ในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า

 • ร้อยละ 59.39 ระบุว่า พอใจมาก
 • ร้อยละ 30.07 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ
 • ร้อยละ 6.95 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ
 • ร้อยละ 3.59 ระบุว่า ไม่พอใจเลย

 

"นิด้าโพล" เผย ปชช.พอใจผลเลือกตั้ง ถ้าลงคะแนนใหม่ยังเหมือนเดิม

 

 

สิ่งที่ประชาชนจะทำ หากวันนี้จะต้องไปลงคะแนนใหม่อีกครั้ง พบว่า

 • ร้อยละ 86.49 ระบุว่า เลือกเหมือนเดิมทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ รองลงมา
 • ร้อยละ 6.03 ระบุว่า เลือกใหม่หมดทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
 • ร้อยละ 3.13 ระบุว่า เลือกเหมือนเดิม เฉพาะ ส.ส. แบบแบ่งเขต
 • ร้อยละ 2.37 ระบุว่า จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • ร้อยละ 1.98 ระบุว่า เลือกเหมือนเดิม เฉพาะ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ