เปิดขั้นตอน We Watch รวมอาสาสมัครจับตาเลือกตั้ง 66 หลังปิดหีบ

เปิดขั้นตอน We Watch รวมอาสาสมัครจับตาเลือกตั้ง 66 หลังปิดหีบ

เปิดขั้นตอน We Watch รวบรวมอาสาสมัคร จับตาการเลือกตั้ง 66 หลังปิดหีบลงคะแนน 17.00 น. ให้การทำงานของ กปน.สมบูรณ์ ลดข้อผิดพลาด

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2566 We watch องค์กรไม่แสวงผลกำไร รวบรวมอาสาสมัคร จับตาการเลือกตั้ง 2566 เผยขั้นตอนการจับตาการนับคะแนนเลือกตั้ง หลังปิดหีบ 17.00 น. เพื่อให้การทำงานของกรรมการประจำหน่วย (กปน.) สมบูรณ์ และลดข้อผิดพลาด หลังจากเหนื่อยล้ามาทั้งวัน โดยมีขั้นตอนที่น่าสนใจ คือ การนับคะแนนเปิดเผยและนับติดต่อกันจนเสร็จหรือไม่ ตามลำดับ ดังนี้

1. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือ กปน. คนที่หนึ่ง มีหน้าที่หยิบบัตรทีละใบ และคลี่บัตรส่งให้ กปน. คนที่สอง

2. กปน. คนที่สอง มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง แสดงบัตรเลือกตั้งให้ประชาชนมองเห็น และอ่าน บัตรดี กปน. จะอ่านว่า “ดี” และอ่านหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนนในกรณีการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หรืออ่านหมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่ได้คะแนนในกรณีการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

3. ถ้าเป็นบัตรที่กาเครื่องหมายในช่อง ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรือ ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด กปน. จะอ่านว่า ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรือ ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด

4.ถ้าเป็นบัตรเสีย กปน. จะอ่านว่า เสีย และส่งต่อให้ กปน. ไม่น้อยกว่า 2 คนลงลายมือชื่อ และเขียนหลังบัตรว่า เสีย ทันที พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียเพราะเหตุใด เมื่ออ่านบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้ว ให้ส่งบัตรให้ กปน. คนที่สี่

 5. กปน. คนที่สาม มีหน้าที่ขานทวนคะแนนและขีดคะแนนลงในแบบขีดคะแนน (ส.ส.5/11 หรือ ส.ส.5/11(บช))

 

ประชาชนสามารถทักท้วงเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้ หากพบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง หรือชัดเจน ประชาชนและผู้สังเกตการณ์สามารถทักท้วงการทำงานของ กปน. ด้วยวาจา โดยสุภาพได้

หากทักท้วงแล้วไม่ได้รับการแก้ไข หรือไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องเพียงพอที่จะคลายสงสัยได้ สามารถยื่นคำทักท้วง ตามแบบ ส.ส.5/10 โดยสามารถขอ แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ฯ หรือ แบบ ส.ส.5/10 ได้ที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ถ้ามีการยื่นคำทักท้วง ตามแบบ ส.ส.5/10 เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบและบันทึกคำทักท้วงพร้อมกับคำวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง (ส.ส.5/6) และให้ผู้ทักท้วงและ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 5 คน ลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (และต้องลงรายมือชื่อต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่า 2 คน)

ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง ควรจะบันทึกเหตุการณ์ที่ทักท้วงไว้ตลอด ทั้งการจดบันทึก และบันทึกภาพถ่ายและวีดีโอ ตามขอบเขต กกต.อนุญาต