กกต.ตั้ง 423 ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 66 ทั่วประเทศ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันที

กกต.ตั้ง 423 ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 66 ทั่วประเทศ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันที

เช็คชื่อเลย! กกต. แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง 66 ประจำจังหวัด 423 คน ทั่วประเทศ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันที ตรวจสอบการทำผิด “กฎหมายเลือกตั้ง” ดูชื่อได้ผ่านเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2566 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้มีการจับสลากรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำหรับปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง 2566 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 77 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2566 ถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด รวมจำนวน 423 คน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 85 คน ภาคใต้ 80 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 119 คน และภาคกลาง 139 คน สามารถดูบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th

สำหรับ การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะแต่งตั้งจังหวัดละไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน โดยใช้เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนผู้ตรวจการเลือกตั้ง คือ 1. จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งไม่เกิน 5 เขต จะต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 5 คน 2. จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 6-8 เขตเลือกตั้ง มีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 6 คน 3. จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้ง 9-11 เขต จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 7 คน และ 4. จังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งตั้งแต่ 12 เขตขึ้นไป จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 8 คน

ในแต่ละจังหวัดจะต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้น จังหวัดละ 2 คน แต่งตั้งจากผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาจากจังหวัดอื่นให้ครบตามที่กำหนด โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการเลือกตั้ง ตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง รวมทั้งลงพื้นที่หาข่าวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง