เช็กที่นี่! ดูขั้นตอน กกต.เปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 66 ล่วงหน้า

เช็กที่นี่! ดูขั้นตอน กกต.เปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 66 ล่วงหน้า

เริ่มแล้ว! ดูขั้นตอน กกต.เปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 66 ล่วงหน้า ในเขต-นอกเขต-นอกราชอาณาจักร 25 มี.ค.- 9 เม.ย.

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2566 เป็นวันแรกที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. – 9 เม.ย. 2566 โดยในการนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 9 เม.ย. 2566 

เช็กที่นี่! ดูขั้นตอน กกต.เปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 66 ล่วงหน้า

 

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 

1. ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัคราชทูตหรือผู้ที่เอกอัคราชทูตมอบหมาย 

2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3. ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันของกรมการปกครอง (ThaID)

4. แอปพลิเคชั่น Smart Vote สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

 

เช็กที่นี่! ดูขั้นตอน กกต.เปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 66 ล่วงหน้า

 

 

วิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

1. เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน

  • เลขประจําตัวประชาชน
  • ชื่อตัวชื่อสกุล
  • วันเดือนปีเกิด
  • หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน
  • เลขรหัสประจําบ้าน (11 หลัก)
  • สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
  • ให้เลือก “รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง”
  • ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่
  • ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน แล้วเลือก “บันทึกข้อมูล” 

2. เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่ ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือก “รายการกลับไปแก้ไขข้อมูล” หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือก “รายการยืนยันการบันทึกข้อมูล” 

3. การยืนยันลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดง แบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง