กกต.ประกาศแล้ว! จํานวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของจังหวัด

กกต.ประกาศแล้ว!  จํานวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของจังหวัด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี

18 มี.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๖ และมาตรา ๒๒๔ ( ๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๔๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศให้ทราบเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

 

 

อ่านต่อ