“นายกฯ” ลงพื้นที่ นครสวรรค์ เผย สบายใจ เห็นบึงบอระเพ็ด พัฒนาก้าวหน้า

“นายกฯ” ลงพื้นที่ นครสวรรค์ เผย สบายใจ เห็นบึงบอระเพ็ด พัฒนาก้าวหน้า

“ประยุทธ์” นำคณะ ลงพื้นที่ นครสวรรค์ ติดตามการบริหารจัดการน้ำสี่แควโมเดล พื้นที่หน่วงน้ำ ช่วงฤดูน้ำหลาก เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ พร้อมพบปะ ปชช. เผย สบายใจ เห็นความก้าวหน้า ต่อยอดท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่สันฝายเก่าบึงบอระเพ็ด ตำหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธนกร วังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ “สี่แควโมเดล” พร้อมรับฟังรายงานแนวทางการบริหารจัดการน้ำภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ำช่วงฤดูน้ำหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

“นายกฯ” ลงพื้นที่ นครสวรรค์ เผย สบายใจ เห็นบึงบอระเพ็ด พัฒนาก้าวหน้า

โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนและเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้โครงการ “สี่แควโมเดล” ณ บึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ ให้เป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญของจังหวัด และเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ ในช่วงปีงบประมาณ 2566-2568 พื้นที่รวม843,000 ไร่ ปริมาณน้ำรวม 1,080 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเป้าหมายสำคัญในการลดความเสียหายของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง การปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบอุทกภัยเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ และให้มีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายของผลผลิตและค่าชดเชยเยียวยาพื้นที่เกษตรกรรมจากอุทกภัย รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูแล้ง และช่วยเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรในพื้นที่หน่วงน้ำจากการส่งเสริมอาชีพประมงในช่วงน้ำหลาก เป็นการกระตุ้นภาคการผลิตเกษตรกรรมเพื่อยกระดับ GDP จังหวัด ให้สอดคล้องรับกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG Model 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากบึงบอระเพ็ดและปลารสเด็ดปากน้ำโพ ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำปลาเห็ด ซึ่งเป็นปลาที่หาได้จากชุมชนรอบบึงบอระเพ็ด ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง พร้อมพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บึงบอระเพ็ด 

“นายกฯ” ลงพื้นที่ นครสวรรค์ เผย สบายใจ เห็นบึงบอระเพ็ด พัฒนาก้าวหน้า

นายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนว่า ดีใจที่ได้มาเห็นรอยยิ้ม มาสัมผัสธรรมชาติ อิจฉาชาวนครสวรรค์ที่ได้อยู่ท่ามกลางอากาศดี หายใจได้เต็มปอด ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ สุขภาพแข็งแรง ประชาชนมีความแข็งแรงประเทศก็แข็งแรงตามไปด้วย ชื่นชมความเข้มแข็งความเป็นหนึ่งเดียวของทุกคน การลงพื้นที่บึงบอระเพ็ดวันนี้รู้สึกสบายใจ เห็นความก้าวหน้า การพัฒนามีความคืบหน้าอย่างมาก ขอให้ต่อยอดพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ชูความสวยงามความสมดุลของระบบนิเวศ

นายกรัฐมนตรี ย้ำการพัฒนาในพื้นที่ ต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน จะต้องไม่สร้างความขัดแย้ง โดยเฉพาะการทำพื้นที่หน่วงน้ำ ต้องทำอย่างถูกต้อง ทำตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับพื้นที่บึงบอระเพ็ดต้องทำอย่างรอบคอบ สามารถลดทอนน้ำไหลมาจากภาคเหนือ กักเก็บหน่วงน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีรายได้ รัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ ถึงแม้ปัญหาจะมีเป็นจำนวนมาก นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลพร้อมเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาด สิ่งที่สำคัญทุกคนต้องเข้าใจบริบทของพื้นที่ ของท้องถิ่น เข้าใจความแตกต่าง และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสงบสุข ไม่สร้างความขัดแย้งเกิดขึ้น

“นายกฯ” ลงพื้นที่ นครสวรรค์ เผย สบายใจ เห็นบึงบอระเพ็ด พัฒนาก้าวหน้า

นายกรัฐมนตรี ยืนยัน ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมุ่งมั่นตั้งใจทำงานแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด ระบุปัญหามีทุกพื้นที่ ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา ในส่วนของรัฐบาลมีงบประมาณให้กับทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ที่สำคัญต้องหารายได้เข้าประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และการใช้จ่ายงบประมาณต้องใช้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน พร้อมกับฝากให้ผู้ปกครองสนับสนุนส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนต่อสายอาชีวะให้มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมกำชับให้ช่วยกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประเทศ

นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือประชาชนชาวนครสวรรค์ช่วยกันรักษาปลาตอเสือ ขยายพันธ์ุปลาตอเสือให้มีจำนวนมากขึ้น เพราะเป็นปลาที่มีราคาแพง ขอให้ช่วยกันรักษาระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์อยู่คู่กับธรรมชาติตลอดไป พร้อมชื่นชมความร่วมมือร่วมใจ ชื่นชมความสามัคคีของชาวนครสวรรค์ที่ช่วยกันทำโครงการจนประสบความสำเร็จ ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีย้ำทำงานเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศชาติ เพื่ออนาคตของลูกหลาน ไม่ต้องการสร้างภาระทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง 

“นายกฯ” ลงพื้นที่ นครสวรรค์ เผย สบายใจ เห็นบึงบอระเพ็ด พัฒนาก้าวหน้า