สตง.สอบ “กรมควบคุมโรค-สธ.” ควัก 1.5 พันล.รับมือโควิดเหลว ทำงานล่าช้านับปี

สตง.สอบ “กรมควบคุมโรค-สธ.” ควัก 1.5 พันล.รับมือโควิดเหลว ทำงานล่าช้านับปี

สตง.แพร่ผลตรวจสอบการ “กรมควบคุมโรค-สำนักงานปลัด สธ.” ใช้งบ 1.5 พันล้าน รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 ระบาด พบไม่เป็นไปตามแผนงาน ล่าช้านานนับปี รับมือได้ไม่ทันกาล จัดซื้อครุภัณฑ์ล่าช้า-ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บางอย่างยกเลิก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เผยแพร่รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน โครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สืบเนื่องจากกรณีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานย่อย 1.5 คือ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจำนวนเงิน 1,517.26 ล้านบาท

โดย สตง.มีข้อตรวจพบของกรมควบคุมโรคในประเด็นสำคัญ เช่น การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนงาน และครุภัณฑ์ที่จัดซื้อบางรายการไม่ได้นำไปใช้ในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคได้อย่างทันกาล แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1.โครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 มีการดำเนินงานโครงการล่าช้า 8 เดือน 

2.โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคโควิด-19 มีการดำเนินงานโครงการล่า 8 เดือนเช่นกัน

นอกจากนี้หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อมูลที่แสดงถึงระดับความรุนแรงของสถานการณ์ของโรคในแต่ละช่วง พบว่า การดำเนินกิจกรรมในโครงการบางส่วนที่มุ่งหวังเป็นการป้องกัน หรือควบคุม ยับยั้งการระบาด ไม่ประสบผลสำเร็จ โดยไม่สอดคล้องกับระดับความรุนแรงในแต่ละช่วงเวลา จึงไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันกาล โดยโครงการเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น ใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการยาวนานตั้งแต่ระลอกที่ 1-4 รวม 1 ปี 8 เดือน ส่วนโครงการค้นหาเชิงรุกในระดับพื้นที่ ใช้ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ระลอก 3 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาดำเนินโครงการนานถึง 1 ปี 3 เดือน

ขณะเดียวกันการจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการมีความล่าช้า บางรายการไม่ได้ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการยกเลิกการใช้จัดซื้ออีกด้วย