กกต.แจงแนวทางปฏิบัติ “นักเลือกตั้ง” ลาออกสมาชิกพรรคทำอย่างไร

กกต.แจงแนวทางปฏิบัติ “นักเลือกตั้ง” ลาออกสมาชิกพรรคทำอย่างไร

เช็คได้ที่นี่! กกต.ชี้แจงละเอียด แนวทางปฎิบัติ “นักเลือกตั้ง” ลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองต้องทำอย่างไร มีผลเมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับหนังสือเท่านั้น

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออก กำหนดแนวทางปฎิบัติการยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและ กทม. โดยระบุว่าด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 27 วรรคสอง กำหนดให้การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง 

ประกอบกับ กกต.ได้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565   กำหนดให้การนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานเป็นผู้นำเข้าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพรรคการเมือง ข้อมูลกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง   และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และข้อมูลสมาชิกเฉพาะการบันทึกวันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพกรณีที่สมาชิกยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง และให้พรรคการเมืองนำเข้าข้อมูล การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในแต่ละปี  ข้อมูลงบการเงินของพรรคการเมือง  ข้อมูลการรับบริจาคของพรรคการเมืองในแต่ละปี และข้อมูลสมาชิก  ยกเว้นการบันทึกวันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพกรณีที่มีสมาชิกยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง

ในการนี้ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลการลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูลของพรรคการเมือง ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการรับเอกสารการลาออก กรณีสมาชิกพรรคการเมืองยื่นหนังสือลาออก ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด  และกรุงเทพมหานคร  พิจารณาการรับเอกสารลาออกของสมาชิกพรรคการเมือง ดังนี้  

กรณีเจ้าตัวมายื่นด้วยตนเอง ประกอบด้วยหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เรียนนายทะเบียนพรรคการเมือง  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

ในกรณีที่ผู้อื่นยื่นแทน ประกอบด้วย หนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เรียนนายทะเบียนพรรคการเมือง  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  หนังสือมอบอำนาจที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทน โดยต้องมอบอำนาจเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดส่งเอกสารลาออกและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองต่อไป โดยการลาออกจะมีผลเมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับหนังสือ