ป.ป.ช.ลงพื้นที่จับตา! อบต.ราชาเทวะ ควักงบ 69 ล้านซื้อ "เสาไฟกินรี" เพิ่ม

ป.ป.ช.ลงพื้นที่จับตา! อบต.ราชาเทวะ ควักงบ 69 ล้านซื้อ "เสาไฟกินรี" เพิ่ม

ป.ป.ช.สมุทรปราการ ลงพื้นที่เฝ้าระวัง หลัง อบต.ราชาเทวะ อนุมัติงบประมาณจัดซื้อ "เสาไฟกินรี" เพิ่มเติมอีก 727 ต้น 69 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2565 นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต และกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น

กรณีได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. หรือ ศูนย์ CDC กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อนุมัติงบประมาณจัดซื้อเสาไฟกินรีเพิ่มอีก 727 ต้น ด้วยงบประมาณ 69 ล้านบาท และ อนุมัติงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบเตือนภัยฉุกเฉิน เพื่อติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือไม่

ป.ป.ช.ลงพื้นที่จับตา! อบต.ราชาเทวะ ควักงบ 69 ล้านซื้อ "เสาไฟกินรี" เพิ่ม

โดยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ได้ขออนุมัติงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดซื้อเสาไฟกินรีเพิ่มอีกจำนวน 727 ต้น ราคาต้นละ 95,000 บาท ด้วยงบประมาณ 69,065,000 ล้านบาท และอนุมัติงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบเตือนภัยฉุกเฉิน เพื่อปรับเปลี่ยนกล้องเดิมที่ติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน 330 กล้อง งบประมาณ 33,000,000 บาท เฉลี่ยราคากล้องละ 100,000 บาท และ อนุมัติงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบเตือนภัยฉุกเฉิน เพื่อติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน 30 กล้อง เฉลี่ยราคากล้องละ 700,000 บาท งบประมาณ 21,000,000 ล้านบาท โดยผ่านการพิจารณาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลมีความจำเป็นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ป.ป.ช.ลงพื้นที่จับตา! อบต.ราชาเทวะ ควักงบ 69 ล้านซื้อ "เสาไฟกินรี" เพิ่ม

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นบริเวณหมู่บ้านจามจุรี โครงการ 2 ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยกิ่งแก้ว 41 เป็นหนึ่งในจุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะจะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้ากินรีเพิ่ม จำนวน 40 ต้น จากจำนวนทั้งหมด 727 ต้น พบว่า บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่นิยมออกกำลังกายบริเวณดังกล่าว บางบริเวณมีลักษณะรกร้าง แสงสว่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเวลากลางคืน อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อาศัยในละแวกดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะจึงเห็นควรดำเนินการติดตั้งเสาไฟเพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งยอมรับว่าเป็นพื้นที่ของเอกชน ส่วนการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จะดำเนินการเปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เดิมที่เคยจัดซื้อเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2557 และมีการชำรุด รวมทั้งติดตั้งใหม่เพิ่มเติมบริเวณถนนกิ่งแก้ว เพื่อตรวจจับการจราจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยคุณภาพของกล้องจะมีความคมชัดมากขึ้น

ป.ป.ช.ลงพื้นที่จับตา! อบต.ราชาเทวะ ควักงบ 69 ล้านซื้อ "เสาไฟกินรี" เพิ่ม

ในโอกาสนี้ นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้คำแนะนำกับองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ดังนี้

  • กรณีการติดตั้งเสาไฟกินรี จะต้องพิจารณาว่าให้มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากหมู่บ้านเป็นพื้นที่ของเอกชนมิใช่ที่สาธารณะหรือทางสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะรับผิดชอบ
  • กรณีการเปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ควรมีผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนภาคประชาชนร่วมลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความชำรุดเสียหายว่ามีอยู่จริงหรือไม่ อยู่บริเวณใด หรือหากมีการใช้งานเกิน 7-8 ปี ควรมีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าควรมีการซ่อมบำรุงก่อนหรือไม่ หากมีควรพิจารณาความคุ้มค่าต่อการซ่อมบำรุงว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่
  • ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการได้ขอเอกสารเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหน้าที่และอำนาจต่อไป