กสม. เรียกร้อง "ตำรวจ- ม็อบ" หยุดใช้ความรุนแรงและเคารพสิทธิการชุมนุม

กสม. เรียกร้อง "ตำรวจ- ม็อบ" หยุดใช้ความรุนแรงและเคารพสิทธิการชุมนุม

กสม. ออกแถลงการณ์ ปม ชุดควบคุมฝูงชน ปะทะ กลุ่มราษฏรหยุด APEC วอนทุกฝ่ายหยุดยั่วยุ ใช้ความรุนแรง จี้ ตำรวจ ปฎิบัติตามหลักสากล เคารพสิทธิการชุมนุมและแสดงความคิดเห็น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)แถลงการณ์
เรื่อง ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีความรุนแรงจากการสกัดกั้นการเคลื่อนขบวนของผู้ชุมนุม

ตามที่ได้เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกลุ่มราษฏรหยุด APEC 2022 กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) ที่บริเวณถนนดินสอ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงสื่อมวลชนที่ติดตามรายงานข่าวด้วย นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 มาโดยตลอด ผ่านสื่อสารมวลชนตามช่องทางต่าง ๆ และจากการลงพื้นที่สังเกตการณ์ มีความกังวลห่วงใยต่อการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบของทุกฝ่าย ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายไม่แสดงพฤติกรรมยั่วยุ หรือสร้างเงื่อนไขการใช้ความรุนแรงต่อกัน การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ คฝ. ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักปฏิบัติสากล ต้องเคารพในสิทธิการชุมนุม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

 รวมทั้งสิทธิอื่น ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม อีกทั้งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการสูญเสียของทุกฝ่าย 

กสม. ขอให้ทุกฝ่ายยึดหลักสิทธิมนุษยชน และการไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันในทุกรูปแบบ โดยจะได้หยิบยกกรณีดังกล่าวขึ้นมาตรวจสอบ และเสนอมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายต่อไป
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
19 พฤศจิกายน 2565