โปรดเกล้าฯ กู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯพัทลุง

โปรดเกล้าฯ กู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯพัทลุง

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ กู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าฯ พัทลุง หลังลาออกจากราชการ มีผล 1 ต.ค.2565

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง สำนักงานปลัดกระทรวง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ กู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯพัทลุง