แพร่ข้อบัญญัติ กทม.จ่าย “โบนัส” ขรก.-ลูกจ้าง สูงสุด 2 เท่าของเงินเดือน

แพร่ข้อบัญญัติ กทม.จ่าย “โบนัส” ขรก.-ลูกจ้าง สูงสุด 2 เท่าของเงินเดือน

เช็คได้ที่นี่! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ “ข้อบัญญัติ กทม.” จ่าย “โบนัส” ข้าราชการ-ลูกจ้าง ได้สูงสุด 2 เท่าของเงินเดือน

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 โดยระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครขึ้นไว้

โดย การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ให้จัดกลุ่มข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เป็น 4 กลุ่ม โดยกำหนดค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัล ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 5 ประเภท
 1. ประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง
 2. ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง
 3. ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
 4. ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
 5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่เกินกึ่งหนึ่ง ของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

 • กลุ่มที่ 2 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 3 ประเภท
 1. ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 2. ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

 • กลุ่มที่ 3 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
 1. ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ
 2. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะชำนาญการ ครูและครูผู้ช่วย

ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัล ไม่เกินหนึ่งเท่าครึ่ง (1.5 เท่า) ของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

 • กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างกรุงเทพมหานครทุกประเภท

ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่ต่ำกว่าหนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่า (1-2 เท่า) ของอัตราค่าจ้างที่ได้รับ

การกำหนดค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลของแต่ละกลุ่มให้คำนึงถึงมาตรฐานและความเป็นธรรมของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครด้วย โดยการพิจารณากำหนดค่าน้ำหนัก การจ่ายเงินรางวัลให้ถือความเห็นของคณะกรรมการตามข้อ 6 เป็นที่ยุติ

ขณะที่หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี จะต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล โดยจะต้องมีเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีกลไกให้ความเป็นธรรมในการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการปฏิบัติราชการขั้นต่ำของข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปี

แพร่ข้อบัญญัติ กทม.จ่าย “โบนัส” ขรก.-ลูกจ้าง สูงสุด 2 เท่าของเงินเดือน

แพร่ข้อบัญญัติ กทม.จ่าย “โบนัส” ขรก.-ลูกจ้าง สูงสุด 2 เท่าของเงินเดือน

แพร่ข้อบัญญัติ กทม.จ่าย “โบนัส” ขรก.-ลูกจ้าง สูงสุด 2 เท่าของเงินเดือน