ทบ.โชว์ผลงาน ลดทหารเกณฑ์ปีละ 6พันนาย ประหยัดงบซื้ออาวุธ700 ล้านบาท

ทบ.โชว์ผลงาน ลดทหารเกณฑ์ปีละ 6พันนาย ประหยัดงบซื้ออาวุธ700 ล้านบาท

ทบ.โชว์ผลงานรอบปี   ลดขนาดกองทัพ ปรับหน่วยทหารเล็กลง - ลดทหารเกณฑ์ปีละ 6พันนาย ประหยัดงบประมาณซื้ออาวุธได้ 700 ล้านบาท เผยทหารทำงานปิดทองหลังพระอยู่เบื้องหลังช่วยประชาชนในทุกวิกฤติ 

พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก พร้อมกับทีมโฆษกกองทัพบก แถลงข่าว “แนวทางการพัฒนากองทัพบกตามห้วงระยะเวลา” ตามนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก ( ผบ.ทบ.) ในปีงบประมาณ 2565 เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดหน่วยให้มีขนาดเล็กลงลงลดการใช้งบประมาณรายจ่ายของประเทศ, การปรับลดอัตราทหารประจําการ โดยนํากําลังพลสํารองเข้ามาร่วมปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังดํารงสภาพความพร้อมรบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน, ตลอดจนได้ดําเนินการเพื่อลดจํานวนการเกณฑ์ทหารลงร้อยละ 10  ทำให้มียอดเรียกเกณฑ์ทั้งสิ้น 58,330 นาย ลดลง 12,000 นาย รวม 4 ผลัดในช่วง2 ปี(2565-2566)

ทั้งนี้ยังเน้นการบริหารจัดการยุทโธปกรณ์อย่างคุ้มค่า เน้นซ่อมบำรุงยืดอายุการใช้งาน ยกเลิกหรือลดจำนวนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ราคาสูงจากต่างประเทศให้มากที่สุด แต่ใช้วิธีนำยุทโธปกรณ์และยานพาหนะเก่าไปแลกเปลี่ยนเป็นยุทโธปกรณ์ใหม่ทดแทน เช่น เฮลิคอปเตอร์ ยานพาหนะสายขนส่ง และการนำเรือยนต์บรรทุกแลกเปลี่ยนเป็นเรือใหม่ ช่วยลดงบประมาณการจัดหาใหม่ได้ 700 ล้านบาท  

พร้อมกันนี้ยังได้นำกําลังพลและยุทโธปกรณ์ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ โดยไม่ต้องรอการร้องขอจากหน่วยงานใด รวมทั้งในสถานการณ์พายุโนรู ที่ขณะนี้กองทัพบกได้กระจายความช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยง ตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และผู้บัญชาการทหารบกิได้เน้นย้ำหน่วยทหารในพื้นที่ ในการการป้องกันพื้นที่ได้ทันเวลาและสนับสนุนปัจจัย4ให้ประชาชนที่เดือดร้อน 
“ที่ผ่านมาทหารได้มีบทบาทสําคัญอยู่เบื้องหลังหรือทําหน้าที่เป็นส่วนสนับสนุน ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระ”พล.อ.สันติพงศ์ ระบุ
สำหรับแผนพัฒนากองทัพนับแต่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้แบ่งไว้ 3 ห้วง ได้แก่  ปีงบประมาณ 2564 มุ่งเน้นการจัดระเบียบงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกําหนดแผน หลักการ และแนวทางการปฏิบัติ ให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม   ในปีงบประมาณ 2565 มุ่งเน้นการดําเนินการตามแผน หลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกองทัพบกในทุกมิติ  ปีงบประมาณ 2566  นําบทเรียนการปฏิบัติที่ผ่านมา ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้กับกองทัพบกในทุกๆ ด้าน