"รัฐบาล" ใช้โมเดล Traffy Fondue รับเรื่อง แก้ปัญหาปชช. ในท้องถิ่น

"รัฐบาล" ใช้โมเดล Traffy Fondue รับเรื่อง แก้ปัญหาปชช. ในท้องถิ่น

"รัชดา" เผย "รัฐบาล" ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ปชช. ส่วนท้องถิ่น ผ่านแอพ Traffy Fondue “ไลน์สร้างสุข” เพียงถ่ายรูปปัญหา ระบุตำแหน่ง ระบบจะแจ้งไปยังหน่วยงาน ให้แก้ทันที

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชน รวมถึงรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนทุกข์ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ รัฐบาลโดย 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้ข้อยุติอย่างเป็นธรรมในเวลาที่เหมาะสม โดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นที่หลัก

นางสาวรัชดา กล่าวว่า ระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประโยชน์ 3 อย่าง ได้แก่ ประโยชน์ต่อสังคม ประโยชน์ต่อชุมชนและประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพ 4 อย่าง คือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในการแจ้งปัญหาและติดตาม โดยหน่วยงานและภาคประชาชนร่วมใช้ร่วมแบ่งปันปัญหาหรือเบาะแสของปัญหา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขด้วยแพลตฟอร์ม Traffy Fondue หรือ “ไลน์สร้างสุข”ผู้ช่วยสำคัญในการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่ประชาชนถ่ายรูปปัญหาที่เกิดขึ้น ระบุตำแหน่ง และระบุประเภท ระบบจะทำการส่งต่อปัญหาดังกล่าวไปยังหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยทันที ผู้แจ้งสามารถติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกันซึ่งทำให้เกิดความหวงแหน ดูแล รักษา ให้ชุมชนมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น ผู้บริหารเมืองสามารถช่วยกำกับติดตามการแก้ไขปัญหา และเห็นสถิติและภาพรวมของการดำเนินงานได้ทุกที่ทุกเวลา

นางสาวรัชดา กล่าวว่า ทั้ง 3 หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ จะร่วมมือกันดำเนินการใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไปพัฒนาใช้งานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้งานอย่างจริงจัง 2. ให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล  3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการประชาชนด้านการดำเนินการเรื่องร้องเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานและ 4. นำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการปัญหา และข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) มาสนับสนุนการทำงานของหน่วยราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือฯ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568