ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกฟื้นฟูกิจการ "บริษัท สหฟาร์ม จำกัด"

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกฟื้นฟูกิจการ "บริษัท สหฟาร์ม จำกัด"

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ "บริษัท สหฟาร์ม จำกัด"

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ "บริษัท สหฟาร์ม จํากัด" ลูกหนี้ คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 9/2557 กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม บริษัท สหฟาร์ม จํากัด บริษัท สหฟาร์ม จํากัด ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่ง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ให้ฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สหฟาร์ม จํากัด ลูกหนี้ และได้มีคําสั่งเห็นชอบด้วยแผน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้บริหารแผน

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สหฟาร์ม จํากัด ลูกหนี้ ตามมาตรา 90/70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้ว ดังนั้น อํานาจหน้าาที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กลับเป็นของผู้บริหารของลูกหนี้และผู้ถือหุ้นของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายต่อไป ตามมาตรา 90/75(1) และ(2) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565