คลอดแล้ว! กฎเหล็ก กกต.คุมหาเสียงเลือกตั้ง ช่วง 180 วันก่อนสภาฯหมดวาระ

คลอดแล้ว! กฎเหล็ก กกต.คุมหาเสียงเลือกตั้ง ช่วง 180 วันก่อนสภาฯหมดวาระ

ราชกิจจาฯ แพร่กฎเหล็ก กกต.หาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ช่วง 180 วันก่อนสภาฯหมดวาระ ผ่อนปรนกรณียังไม่มี พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ให้ผู้สมัคร-พรรคปิดประกาศ ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับเลือกตั้งได้ ตามที่กกต.และผอ.เลือกตั้งจังหวัดกำหนด มีผลบังคับใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประธาน กกต.) ได้เซ็นออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 68 มาตรา 70 มาตรา 71 และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบฉบับนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

“(9) กรณีที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสามารถปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีการจัดทํา ขนาด จํานวน และสถานที่ ให้ถือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศ กําหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด” 

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในข้อ 18 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 

“(5) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบนี้”

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นหมวด 5 ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ข้อ 18/1 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

“หมวด 5 ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง

ข้อ 18/1 ให้นําระเบียบนี้มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งด้วย” 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

คลอดแล้ว! กฎเหล็ก กกต.คุมหาเสียงเลือกตั้ง ช่วง 180 วันก่อนสภาฯหมดวาระ