กกต.โหมโรง! ติวพรรคการเมือง หลังคลอดระเบียบ 180 วันก่อนครบวาระสภา

กกต.โหมโรง! ติวพรรคการเมือง หลังคลอดระเบียบ 180 วันก่อนครบวาระสภา

กกต.แจงแนวทางการหาเสียงให้พรรคการเมือง เตรียมพร้อมในการเลือกตั้ง หลังออกระเบียบ เพื่อกำหนดกรอบ ก่อนเข้าสู่ช่วง 180 วัน ที่สภาจะครบวาระ

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โดยสำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ ได้ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง ครั้งที่ 4 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์    ซึ่งนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ที่ประกอบด้วยผู้บริหารพรรคการเมือง ผู้อำนวยการพรรคการเมือง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของพรรคการเมือง

กกต.โหมโรง! ติวพรรคการเมือง หลังคลอดระเบียบ 180 วันก่อนครบวาระสภา

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด   รวมถึงการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  การชี้แจงแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงที่จะเข้าสู่กรอบ 180 วัน  ที่สภาจะครบวาระ 23 มี.ค. 2566  อะไรทำได้ ทำไม่ได้ ข้อควรระวังตามกฎหมาย  พร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองประจำปี 2566 การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

กกต.โหมโรง! ติวพรรคการเมือง หลังคลอดระเบียบ 180 วันก่อนครบวาระสภา

รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดประชุมสมาชิกเพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ และการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดอัตราส่วนขั้นต่ำของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นชายและหญิง