ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย

 

 

ราชกิจจานุเบกษา ระบุ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน จํานวน 2 ราย ดังนี้

 

1. สิบเอก นิติพจน์ เพ็ชรรัตน์ เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

 

2. สิบตรี เอกชัย มูเก็ม เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย