สะพัด "กกต." ยื้อ ขอลงราชกิจจาฯ ระเบียบห้ามใช้ทรัพยากรรัฐหาเสียง 15ส.ค.65

สะพัด "กกต." ยื้อ ขอลงราชกิจจาฯ ระเบียบห้ามใช้ทรัพยากรรัฐหาเสียง 15ส.ค.65

"กกต." เป็นฝ่ายขอ "สลค." นำระเบียบห้ามรัฐบาลชุดรักษาการ ใช้ทรัพยากรของรัฐหาเสียงเลือกตั้ง ลงประกาศในราชกิจจาฯ 15 ส.ค.65 ท่ามกลางข้อสังเกต รองรับ "ยุบสภา" ทั้งที่ "อิทธิพร" ลงนามตั้งแต่ปี 63

รายงานข่าวแจ้งถึงกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งพ.ศ.2563 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 15ส.ค.ที่ผ่านมา 

โดยสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าว ห้ามรัฐบาลรักษาการดำเนินการคือ  1.ห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐ หรือบุคลากรของรัฐ โดยการกำหนดนโยบาย โครงการ แผนงาน โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที และมีลักษณะสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมในการเลือกตั้ง

2.จัดประชุม ครม.นอกสถานที่ หรือนอกเหนือจากการประชุมปกติ และใช้ทรัพยากรของรัฐ หรือบุคลากรของรัฐ เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมในการเลือกตั้ง

3.กำหนด สั่งการ หรือมอบหมายให้มีการประชุม อบรม หรือสัมมนาบุคลากรของรัฐ หรือเอกชนโดยใช้งบประมาณของรัฐ หรือเงินของกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ โดยอาจให้มีการแจกจ่ายทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ยกเว้นเป็นการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐหรือประชาชน 

 

4.กำหนด สั่งการ หรือมอบหมายให้อนุมัติ โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ เพื่อแจกจ่ายทรัพย์สิน หรือประโยชน์ให้แก่ประชาชน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนหรือรัฐ  

 

5.กำหนด สั่งการ หรือมอบหมายให้แจกจ่าย จัดสรร ทรัพยากรของรัฐให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไม่มีเหตุอันสมควร ยกเว้นเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย หรือจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนหรือรัฐ  

 

6.ใช้พัสดุ หรือเบิกจ่ายค่าเดินทางจากหน่วยงานรัฐ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือใช้บุคลากรของรัฐ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมในการเลือกตั้ง

 

7.ใช้ทรัพยากรของรัฐ เช่น คลื่นความถี่ หรือเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรืองบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ ที่จะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมในการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ทำให้มีข้อสังเกตตามมามากมาย การประกาศระเบียบดังกล่าว ล่าช้าเป็นเวลาเกือบ2ปี ทั้งที่ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. ลงนามตั้งแต่ 28ต.ค.63 นั้น สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลเตรียมยุบสภาอย่างไรหรือไม่นั้น 

รายงานข่าวแจ้งว่า ทางกกต. มีการประสานกับทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มาโดยตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมา และเป็นฝ่ายขอให้ทางสลค. นำระเบียบดังกล่าวของกกต. ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สำหรับเหตุผลที่กกต. ขอให้ดำเนินการเช่นนั้น ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีจุดประสงค์อย่างไร